32. ἄγγελος (aggelos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 32. ἄγγελος (aggelos) — 176 Occurrences

Matthew 1:20 N-NMS
GRK: ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ'
NAS: behold, an angel of the Lord
KJV: behold, the angel of the Lord
INT: having pondered behold an angel of [the] Lord in

Matthew 1:24 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ
NAS: and did as the angel of the Lord
KJV: as the angel of the Lord
INT: him the angel of [the] Lord and

Matthew 2:13 N-NMS
GRK: αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται
NAS: behold, an angel of the Lord
KJV: behold, the angel of the Lord
INT: they behold an angel of [the] Lord appears

Matthew 2:19 N-NMS
GRK: Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται
NAS: behold, an angel of the Lord
KJV: behold, an angel of the Lord
INT: Herod behold an angel of [the] Lord appears

Matthew 4:6 N-DMP
GRK: ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται
NAS: HE WILL COMMAND HIS ANGELS CONCERNING
KJV: his angels charge
INT: to the angels of him he will give orders

Matthew 4:11 N-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ
NAS: Him; and behold, angels came
KJV: and, behold, angels came and
INT: and behold angels came and

Matthew 11:10 N-AMS
GRK: ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
NAS: I SEND MY MESSENGER AHEAD OF YOU, WHO
KJV: send my messenger before thy
INT: send the messenger of me before

Matthew 13:39 N-NMP
GRK: δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν
NAS: and the reapers are angels.
KJV: the reapers are the angels.
INT: and [the] harvesters angels are

Matthew 13:41 N-AMP
GRK: ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ
NAS: will send forth His angels, and they will gather
KJV: his angels, and
INT: of man the angels of him and

Matthew 13:49 N-NMP
GRK: ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν
NAS: of the age; the angels will come forth
KJV: of the world: the angels shall come forth,
INT: will go out the angels and will separate

Matthew 16:27 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ
NAS: of His Father with His angels, and WILL THEN
KJV: with his angels; and then
INT: with the angels of him and

Matthew 18:10 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν
NAS: for I say to you that their angels in heaven
KJV: heaven their angels do always behold
INT: that the angels of them in

Matthew 22:30 N-NMP
GRK: ἀλλ' ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ
NAS: but are like angels in heaven.
KJV: are as the angels of God in
INT: but like angels in

Matthew 24:31 N-AMP
GRK: ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ
NAS: And He will send forth His angels with A GREAT
KJV: he shall send his angels with a great
INT: he will send the angels of him with

Matthew 24:36 N-NMP
GRK: οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν
NAS: not even the angels of heaven,
KJV: [man], no, not the angels of heaven,
INT: not even the angels of the heavens

Matthew 25:31 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ
NAS: and all the angels with Him, then
KJV: all the holy angels with him,
INT: all the angels with him

Matthew 25:41 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
NAS: for the devil and his angels;
KJV: and his angels:
INT: and the angels of him

Matthew 26:53 N-GMP
GRK: δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων
NAS: than twelve legions of angels?
KJV: twelve legions of angels?
INT: twelve legions of angels

Matthew 28:2 N-NMS
GRK: ἐγένετο μέγας ἄγγελος γὰρ Κυρίου
NAS: had occurred, for an angel of the Lord
KJV: for the angel of the Lord
INT: there was great an angel indeed of [the] Lord

Matthew 28:5 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς
NAS: The angel said to the women,
KJV: [men].And the angel answered and said
INT: moreover the angel said to the

Mark 1:2 N-AMS
GRK: ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
NAS: I SEND MY MESSENGER AHEAD
KJV: send my messenger before thy
INT: I send the messenger of me before

Mark 1:13 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ
NAS: and He was with the wild beasts, and the angels were ministering
KJV: and the angels ministered
INT: and the angels ministered to him

Mark 8:38 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων
NAS: of His Father with the holy angels.
KJV: with the holy angels.
INT: with the angels holy

Mark 12:25 N-NMP
GRK: εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς
NAS: but are like angels in heaven.
KJV: are as the angels which are in
INT: are like angels in the

Mark 13:27 N-AMP
GRK: ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει
NAS: He will send forth the angels, and will gather together
KJV: his angels, and
INT: he will send the angels and will gather together

Mark 13:32 N-NMP
GRK: οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ
NAS: not even the angels in heaven,
KJV: no, not the angels which
INT: not even the angels in heaven

Luke 1:11 N-NMS
GRK: δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς
NAS: And an angel of the Lord appeared
KJV: unto him an angel of the Lord
INT: moreover to him an angel of [the] Lord standing

Luke 1:13 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ φοβοῦ
NAS: But the angel said
KJV: But the angel said unto
INT: him the angel not Fear

Luke 1:18 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἄγγελον Κατὰ τί
NAS: said to the angel, How
KJV: unto the angel, Whereby
INT: to the angel By what

Luke 1:19 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ
NAS: The angel answered and said
KJV: And the angel answering said
INT: having answered the angel said to him

Luke 1:26 N-NMS
GRK: ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ
NAS: month the angel Gabriel
KJV: month the angel Gabriel
INT: was sent the angel Gabriel by

Luke 1:30 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ
NAS: The angel said
KJV: And the angel said unto her,
INT: said the angel to her not

Luke 1:34 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἄγγελον Πῶς ἔσται
NAS: Mary said to the angel, How can this
KJV: Mary unto the angel, How shall
INT: to the angel How will be

Luke 1:35 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ
NAS: The angel answered and said
KJV: And the angel answered and said
INT: having answered the angel said to her

Luke 1:38 N-NMS
GRK: αὐτῆς ὁ ἄγγελος
NAS: to your word. And the angel departed
KJV: word. And the angel departed from
INT: her the angel

Luke 2:9 N-NMS
GRK: καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη
NAS: And an angel of the Lord
KJV: lo, the angel of the Lord
INT: and an angel of [the] Lord stood by

Luke 2:10 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε
NAS: But the angel said
KJV: And the angel said unto them,
INT: to them the angel not Fear

Luke 2:13 N-DMS
GRK: σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς
NAS: there appeared with the angel a multitude
KJV: with the angel a multitude
INT: with the angel a multitude of [the] host

Luke 2:15 N-NMP
GRK: οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι οἱ ποιμένες
NAS: When the angels had gone away
KJV: as the angels were gone away
INT: heaven the angels the shepherds

Luke 2:21 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ
NAS: the name given by the angel before
KJV: was so named of the angel before he
INT: by the angel before

Luke 4:10 N-DMP
GRK: ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται
NAS: HE WILL COMMAND HIS ANGELS CONCERNING
KJV: He shall give his angels charge over
INT: That to angels of him he will give orders

Luke 7:24 N-GMP
GRK: δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο
NAS: When the messengers of John had left,
KJV: And when the messengers of John
INT: moreover the messengers of John he began

Luke 7:27 N-AMS
GRK: ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
NAS: I SEND MY MESSENGER AHEAD
KJV: send my messenger before thy
INT: I send the messenger of me before

Luke 9:26 N-GMP
GRK: τῶν ἁγίων ἀγγέλων
NAS: and of the holy angels.
KJV: and of the holy angels.
INT: of the holy angels

Luke 9:52 N-AMP
GRK: καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου
NAS: and He sent messengers on ahead
KJV: And sent messengers before his
INT: And he sent messengers before [the] face

Luke 12:8 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
NAS: him also before the angels of God;
KJV: confess before the angels of God:
INT: before the angels of God

Luke 12:9 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
NAS: before the angels of God.
KJV: before the angels of God.
INT: before the angels of God

Luke 15:10 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
NAS: in the presence of the angels of God
KJV: in the presence of the angels of God
INT: before the angels of God

Luke 16:22 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν
NAS: and was carried away by the angels to Abraham's
KJV: by the angels into
INT: by the angels into the

Luke 22:43 N-NMS
GRK: δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ' τοῦ
NAS: Now an angel from heaven appeared
KJV: there appeared an angel unto him
INT: moreover to him an angel from

Luke 24:23 N-GMP
GRK: καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ
NAS: seen a vision of angels who said
KJV: seen a vision of angels, which said
INT: also a vision of angels to have seen who

John 1:51 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ
NAS: opened and the angels of God
KJV: open, and the angels of God ascending
INT: and the angels of God

John 5:4 Noun-NMS
GRK: ἄγγελος γὰρ κατὰ
KJV: For an angel went down at
INT: an angel indeed during

John 12:29 N-NMS
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν
NAS: were saying, An angel has spoken
KJV: others said, An angel spake to him.
INT: others said An angel to him has spoken

John 20:12 N-AMP
GRK: θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς
NAS: two angels in white
KJV: seeth two angels in white
INT: beholds two angels in white

Acts 5:19 N-NMS
GRK: Ἄγγελος δὲ Κυρίου
NAS: the night an angel of the Lord
KJV: But the angel of the Lord by
INT: an angel however of [the] Lord

Acts 6:15 N-GMS
GRK: ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου
NAS: like the face of an angel.
KJV: as it had been the face of an angel.
INT: as [the] face of an angel

Acts 7:30 N-NMS
GRK: ὄρους Σινὰ ἄγγελος ἐν φλογὶ
NAS: had passed, AN ANGEL APPEARED
KJV: of mount Sina an angel of the Lord in
INT: Mount Sinai an angel in a flame

Acts 7:35 N-GMS
GRK: σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος
NAS: with the help of the angel who appeared
KJV: the hand of the angel which
INT: by [the] hand of [the] angel having appeared

Acts 7:38 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος
NAS: together with the angel who was speaking
KJV: with the angel which
INT: with the angel who spoke

Acts 7:53 N-GMP
GRK: εἰς διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ
NAS: as ordained by angels, and [yet] did not keep
KJV: by the disposition of angels, and have
INT: by [the] disposition of angels and not

Acts 8:26 N-NMS
GRK: Ἄγγελος δὲ Κυρίου
NAS: But an angel of the Lord spoke
KJV: And the angel of the Lord spake
INT: an angel moreover of [the] Lord

Acts 10:3 N-AMS
GRK: τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ
NAS: in a vision an angel of God
KJV: of the day an angel of God
INT: of the day an angel of God

Acts 10:7 N-NMS
GRK: ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν
NAS: When the angel who was speaking
KJV: And when the angel which spake
INT: departed the angel who spoke

Acts 10:22 N-GMS
GRK: ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί
NAS: by a holy angel to send
KJV: by an holy angel to send for thee
INT: was divinely instructed by angel a holy to send for

Acts 11:13 N-AMS
GRK: εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ
NAS: he had seen the angel standing
KJV: how he had seen an angel in his
INT: he saw the angel in the

Acts 12:7 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη
NAS: And behold, an angel of the Lord
KJV: behold, the angel of the Lord
INT: And behold an angel of [the] Lord stood by

Acts 12:8 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν
NAS: And the angel said to him, Gird
KJV: And the angel said unto
INT: moreover the angel to him

Acts 12:9 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἀγγέλου ἐδόκει δὲ
NAS: that what was being done by the angel was real,
KJV: was done by the angel; but thought
INT: by means of the angel he thought moreover

Acts 12:10 N-NMS
GRK: ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ' αὐτοῦ
NAS: and immediately the angel departed
KJV: and forthwith the angel departed from
INT: departed the angel from him

Acts 12:11 N-AMS
GRK: κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ
NAS: has sent forth His angel and rescued
KJV: his angel, and
INT: Lord the angel of him and

Acts 12:15 N-NMS
GRK: ἔλεγον Ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ
NAS: They kept saying, It is his angel.
KJV: It is his angel.
INT: they said The angel it is of him

Acts 12:23 N-NMS
GRK: ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου ἀνθ'
NAS: And immediately an angel of the Lord
KJV: immediately the angel of the Lord
INT: struck him an angel of [the] Lord in return

Acts 23:8 N-AMS
GRK: ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα
NAS: nor an angel, nor
KJV: neither angel, nor
INT: resurrection nor angel nor spirit

Acts 23:9 N-NMS
GRK: αὐτῷ ἢ ἄγγελος
NAS: or an angel has spoken
KJV: or an angel hath spoken
INT: to him or an angel

Acts 27:23 N-NMS
GRK: καὶ λατρεύω ἄγγελος
NAS: very night an angel of the God
KJV: this night the angel of God, whose
INT: and I serve an angel

Romans 8:38 N-NMP
GRK: ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ
NAS: life, nor angels, nor principalities,
KJV: life, nor angels, nor principalities,
INT: life nor angels nor principalities

1 Corinthians 4:9 N-DMP
GRK: κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις
NAS: both to angels and to men.
KJV: and to angels, and
INT: world both to angels and to men

1 Corinthians 6:3 N-AMP
GRK: οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν μήτιγε
NAS: that we will judge angels? How much more
KJV: we shall judge angels? how much more
INT: know you that angels we will judge much more than

1 Corinthians 11:10 N-AMP
GRK: διὰ τοὺς ἀγγέλους
NAS: on her head, because of the angels.
KJV: [her] head because of the angels.
INT: on account of the angels

1 Corinthians 13:1 N-GMP
GRK: καὶ τῶν ἀγγέλων ἀγάπην δὲ
NAS: of men and of angels, but do not have
KJV: of men and of angels, and have
INT: and of angels love however

2 Corinthians 11:14 N-AMS
GRK: μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός
NAS: disguises himself as an angel of light.
KJV: is transformed into an angel of light.
INT: masquerades as an angel of light

2 Corinthians 12:7 N-NMS
GRK: τῇ σαρκί ἄγγελος Σατανᾶ ἵνα
NAS: in the flesh, a messenger of Satan
KJV: in the flesh, the messenger of Satan
INT: for the flesh a messenger of Satan that

Galatians 1:8 N-NMS
GRK: ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ
NAS: we, or an angel from heaven,
KJV: we, or an angel from heaven,
INT: we or an angel out of heaven

Galatians 3:19 N-GMP
GRK: διαταγεὶς δι' ἀγγέλων ἐν χειρὶ
NAS: through angels by the agency
KJV: by angels in
INT: having been ordained through angels in [the] hand

Galatians 4:14 N-AMS
GRK: ἀλλὰ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ
NAS: but you received me as an angel of God,
KJV: me as an angel of God, [even] as
INT: but as an angel of God you received

Colossians 2:18 N-GMP
GRK: θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων ἃ ἑόρακεν
NAS: and the worship of the angels, taking his stand
KJV: worshipping of angels, intruding into
INT: worship of the angels which he has seen

2 Thessalonians 1:7 N-GMP
GRK: οὐρανοῦ μετ' ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ
NAS: with His mighty angels in flaming
KJV: his mighty angels,
INT: heaven with [the] angels mighty of him

1 Timothy 3:16 N-DMP
GRK: πνεύματι ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν
NAS: Seen by angels, Proclaimed
KJV: seen of angels, preached
INT: [the] Spirit was seen by angels was proclaimed among

1 Timothy 5:21 N-GMP
GRK: τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα
NAS: and of [His] chosen angels, to maintain
KJV: the elect angels, that
INT: the elect angels that these things

Hebrews 1:4 N-GMP
GRK: γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον
NAS: better than the angels, as He has inherited
KJV: better than the angels, as
INT: having become than the angels as much as more excellent

Hebrews 1:5 N-GMP
GRK: ποτε τῶν ἀγγέλων Υἱός μου
NAS: For to which of the angels did He ever
KJV: unto which of the angels said he
INT: ever of the angels Son of me

Hebrews 1:6 N-NMP
GRK: αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ
NAS: AND LET ALL THE ANGELS OF GOD
KJV: let all the angels of God worship
INT: him all [the] angels of God

Hebrews 1:7 N-AMP
GRK: μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει Ὁ
NAS: And of the angels He says, WHO MAKES
KJV: And of the angels he saith, Who maketh
INT: indeed the angels he says Who

Hebrews 1:7 N-AMP
GRK: ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα
NAS: WHO MAKES HIS ANGELS WINDS,
KJV: Who maketh his angels spirits, and
INT: makes the angels of him winds

Hebrews 1:13 N-GMP
GRK: δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε
NAS: But to which of the angels has He ever
KJV: which of the angels said he
INT: moreover of the angels said he ever

Hebrews 2:2 N-GMP
GRK: ὁ δι' ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος
NAS: through angels proved
KJV: spoken by angels was stedfast,
INT: the by angels having been spoken word

Hebrews 2:5 N-DMP
GRK: Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν
NAS: For He did not subject to angels the world
KJV: For unto the angels hath he not
INT: not indeed to angels did he subject the

Hebrews 2:7 N-AMP
GRK: τι παρ' ἀγγέλους δόξῃ καὶ
NAS: THAN THE ANGELS; YOU HAVE CROWNED
KJV: than the angels; thou crownedst
INT: some than [the] angels with glory and

Hebrews 2:9 N-AMP
GRK: τι παρ' ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν
NAS: than the angels, [namely], Jesus,
KJV: than the angels for
INT: some than [the] angels was made lower we see

Hebrews 2:16 N-GMP
GRK: δή που ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ
NAS: help to angels, but He gives help
KJV: on [him the nature of] angels; but
INT: indeed somewhere of angels he helps but

Hebrews 12:22 N-GMP
GRK: καὶ μυριάσιν ἀγγέλων
NAS: Jerusalem, and to myriads of angels,
KJV: to an innumerable company of angels,
INT: and to myriads of angels

Hebrews 13:2 N-AMP
GRK: τινες ξενίσαντες ἀγγέλους
NAS: have entertained angels without knowing
KJV: some have entertained angels unawares.
INT: some have entertained angels

James 2:25 N-AMP
GRK: ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ
NAS: when she received the messengers and sent
KJV: when she had received the messengers, and
INT: having received the messengers and by another

1 Peter 1:12 N-NMP
GRK: ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι
NAS: things into which angels long
KJV: which things the angels desire
INT: which desire angels to look

1 Peter 3:22 N-GMP
GRK: ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν
NAS: into heaven, after angels and authorities
KJV: of God; angels and
INT: having been subjected to him angels and authorities

2 Peter 2:4 N-GMP
GRK: ὁ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ
NAS: did not spare angels when they sinned,
KJV: spared not the angels that sinned, but
INT: God [the] angels having sinned not

2 Peter 2:11 N-NMP
GRK: ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ
NAS: whereas angels who are greater
KJV: Whereas angels, which are greater in
INT: where angels in strength and

Jude 1:6 N-AMP
GRK: ἀγγέλους τε τοὺς
NAS: And angels who did not keep their own
KJV: And the angels which kept not
INT: angels moreover

Revelation 1:1 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ
NAS: and communicated [it] by His angel to His bond-servant
KJV: [it] by his angel unto his servant
INT: by the angel of him to the

Revelation 1:20 N-NMP
GRK: ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ
NAS: stars are the angels of the seven
KJV: are the angels of the seven
INT: seven stars angels of the seven

Revelation 2:1 N-DMS
GRK: Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
NAS: To the angel of the church in Ephesus
KJV: Unto the angel of the church
INT: To the angel of the in

Revelation 2:8 N-DMS
GRK: Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
NAS: And to the angel of the church
KJV: And unto the angel of the church
INT: And to the angel of in

Revelation 2:12 N-DMS
GRK: Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
NAS: And to the angel of the church
KJV: And to the angel of the church in
INT: and to angel of the in

Revelation 2:18 N-DMS
GRK: Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
NAS: And to the angel of the church
KJV: And unto the angel of the church
INT: And to angel of the in

Revelation 3:1 N-DMS
GRK: Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
NAS: To the angel of the church in Sardis
KJV: And unto the angel of the church in
INT: And to the angel of the in

Revelation 3:5 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ
NAS: My Father and before His angels.
KJV: before his angels.
INT: before the angels of him

Revelation 3:7 N-DMS
GRK: Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
NAS: And to the angel of the church
KJV: And to the angel of the church in
INT: And to angel of the in

Revelation 3:14 N-DMS
GRK: Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
NAS: To the angel of the church
KJV: And unto the angel of the church
INT: And to the angel of the in

Revelation 5:2 N-AMS
GRK: καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα
NAS: a strong angel proclaiming
KJV: a strong angel proclaiming
INT: And I saw an angel strong proclaiming

Revelation 5:11 N-GMP
GRK: ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ
NAS: of many angels around
KJV: of many angels round about
INT: I heard [the] voice of angels many around

Revelation 7:1 N-AMP
GRK: εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ
NAS: I saw four angels standing at the four
KJV: I saw four angels standing on
INT: I saw four angels standing upon

Revelation 7:2 N-AMS
GRK: εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ
NAS: another angel ascending
KJV: I saw another angel ascending from
INT: I saw another angel having ascended from

Revelation 7:2 N-DMP
GRK: τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη
NAS: to the four angels to whom
KJV: voice to the four angels, to whom it
INT: to the four angels to whom it was given

Revelation 7:11 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ
NAS: And all the angels were standing
KJV: And all the angels stood round about
INT: all the angels stood around

Revelation 8:2 N-AMP
GRK: τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον
NAS: And I saw the seven angels who stand
KJV: I saw the seven angels which stood
INT: the seven angels who before

Revelation 8:3 N-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ
NAS: Another angel came and stood
KJV: And another angel came and
INT: And another angel came and

Revelation 8:4 N-GMS
GRK: χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ
NAS: up before God out of the angel's hand.
KJV: God out of the angel's hand.
INT: [the] hand of the angel before

Revelation 8:5 N-NMS
GRK: εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν
NAS: Then the angel took the censer
KJV: And the angel took the censer,
INT: took the angel the altar of incense

Revelation 8:6 N-NMP
GRK: οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες
NAS: And the seven angels who had the seven
KJV: And the seven angels which had
INT: the seven angels who having

Revelation 8:8 N-NMS
GRK: ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: The second angel sounded,
KJV: And the second angel sounded, and
INT: the second angel sounded [his] trumpet and

Revelation 8:10 N-NMS
GRK: ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: The third angel sounded, and a great
KJV: And the third angel sounded, and
INT: the third angel sounded [his] trumpet and

Revelation 8:12 N-NMS
GRK: ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: The fourth angel sounded, and a third
KJV: And the fourth angel sounded, and
INT: the fourth angel sounded [his] trumpet and

Revelation 8:13 N-GMP
GRK: τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων
NAS: of the three angels who are about
KJV: heard an angel flying through
INT: of the three angels who [are] about

Revelation 9:1 N-NMS
GRK: ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: the fifth angel sounded,
KJV: And the fifth angel sounded, and
INT: the fifth angel sounded [his] trumpet and

Revelation 9:11 N-AMS
GRK: βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου
NAS: over them, the angel of the abyss;
KJV: them, [which is] the angel of the bottomless pit,
INT: a king the angel of the abyss

Revelation 9:13 N-NMS
GRK: ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: the sixth angel sounded,
KJV: And the sixth angel sounded, and
INT: the sixth angel sounded [his] trumpet and

Revelation 9:14 N-DMS
GRK: τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὁ ἔχων
NAS: to the sixth angel who had
KJV: Saying to the sixth angel which had
INT: to the sixth angel who had

Revelation 9:14 N-AMP
GRK: τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους
NAS: the four angels who are bound
KJV: Loose the four angels which are bound
INT: the four angels who are bound

Revelation 9:15 N-NMP
GRK: οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι
NAS: And the four angels, who had been prepared
KJV: And the four angels were loosed, which
INT: the four angels who had been prepared

Revelation 10:1 N-AMS
GRK: εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα
NAS: strong angel coming down
KJV: another mighty angel come down from
INT: I saw another angel strong coming down

Revelation 10:5 N-NMS
GRK: Καὶ ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον
NAS: Then the angel whom I saw
KJV: And the angel which I saw
INT: And the angel whom I saw

Revelation 10:7 N-GMS
GRK: τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου ὅταν μέλλῃ
NAS: of the seventh angel, when
KJV: of the seventh angel, when
INT: of the seventh angel when he is about

Revelation 10:8 N-GMS
GRK: χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος
NAS: in the hand of the angel who stands
KJV: the hand of the angel which
INT: hand of the angel who is standing

Revelation 10:9 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ
NAS: I went to the angel, telling
KJV: unto the angel, and said
INT: to the angel saying to him

Revelation 10:10 N-GMS
GRK: χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον
NAS: the little book out of the angel's hand
KJV: out of the angel's hand,
INT: hand of the angel and ate up

Revelation 11:15 N-NMS
GRK: ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: the seventh angel sounded;
KJV: And the seventh angel sounded; and
INT: the seventh angel sounded [his] trumpet and

Revelation 12:7 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ
NAS: Michael and his angels waging
KJV: and his angels fought against
INT: and the angels of him

Revelation 12:7 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ
NAS: The dragon and his angels waged
KJV: and his angels,
INT: and the angels of him

Revelation 12:9 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ'
NAS: down to the earth, and his angels were thrown
KJV: and his angels were cast out with
INT: and the angels of him with

Revelation 14:6 N-AMS
GRK: εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν
NAS: another angel flying
KJV: I saw another angel fly in
INT: I saw another angel flying in

Revelation 14:8 N-NMS
GRK: ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν λέγων
NAS: And another angel, a second one,
KJV: another angel, saying,
INT: another second angel followed saying

Revelation 14:9 N-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν
NAS: another angel, a third one,
KJV: And the third angel followed them,
INT: And another angel a third followed

Revelation 14:10 N-GMP
GRK: θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ
NAS: of the holy angels and in the presence
KJV: of the holy angels, and
INT: brimstone before angels holy and

Revelation 14:15 N-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ
NAS: And another angel came
KJV: And another angel came out of
INT: And another angel came out of

Revelation 14:17 N-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ
NAS: And another angel came
KJV: And another angel came out of
INT: And another angel came out of

Revelation 14:18 N-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ
NAS: another angel, the one who has
KJV: And another angel came out
INT: And another angel came out of

Revelation 14:19 N-NMS
GRK: ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον
NAS: So the angel swung his sickle
KJV: And the angel thrust in his
INT: put forth the angel the sickle

Revelation 15:1 N-AMP
GRK: καὶ θαυμαστόν ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας
NAS: seven angels who had
KJV: seven angels having
INT: and wonderful angels seven having

Revelation 15:6 N-NMP
GRK: οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες
NAS: and the seven angels who had the seven
KJV: And the seven angels came out of
INT: the seven angels having

Revelation 15:7 N-DMP
GRK: τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας
NAS: gave to the seven angels seven golden
KJV: unto the seven angels seven
INT: to the seven angels seven bowls

Revelation 15:8 N-GMP
GRK: τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων
NAS: of the seven angels were finished.
KJV: of the seven angels were fulfilled.
INT: of the seven angels

Revelation 16:1 N-DMP
GRK: τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις Ὑπάγετε καὶ
NAS: to the seven angels, Go
KJV: to the seven angels, Go your ways,
INT: to the seven angels Go and

Revelation 16:5 N-GMS
GRK: ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων
NAS: And I heard the angel of the waters
KJV: I heard the angel of the waters
INT: I heard the angel of the waters

Revelation 17:1 N-GMP
GRK: τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων
NAS: of the seven angels who had
KJV: of the seven angels which had
INT: the seven angels of those having

Revelation 17:7 N-NMS
GRK: μοι ὁ ἄγγελος Διὰ τί
NAS: And the angel said to me, Why
KJV: And the angel said unto me,
INT: to me the angel because of why

Revelation 18:1 N-AMS
GRK: εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ
NAS: another angel coming down
KJV: I saw another angel come down from
INT: I saw another angel descending out of

Revelation 18:21 N-NMS
GRK: ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον
NAS: Then a strong angel took up a stone
KJV: a mighty angel took up a stone
INT: took up one angel strong a stone

Revelation 19:17 N-AMS
GRK: εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν
NAS: I saw an angel standing
KJV: I saw an angel standing in
INT: I saw one angel standing in

Revelation 20:1 N-AMS
GRK: Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ
NAS: I saw an angel coming down
KJV: And I saw an angel come down from
INT: And I saw an angel descending out of

Revelation 21:9 N-GMP
GRK: τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων
NAS: of the seven angels who had
KJV: one of the seven angels which had
INT: the seven angels which had

Revelation 21:12 N-AMP
GRK: τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα καὶ
NAS: twelve angels; and names
KJV: the gates twelve angels, and names
INT: the gates angels twelve and

Revelation 21:17 N-GMS
GRK: ὅ ἐστιν ἀγγέλου
NAS: which are [also] angelic [measurements].
KJV: of a man, that is, of the angel.
INT: that is of the angel

Revelation 22:6 N-AMS
GRK: ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι
NAS: sent His angel to show
KJV: sent his angel to shew unto his
INT: sent the angel of him to show

Revelation 22:8 N-GMS
GRK: ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός
NAS: at the feet of the angel who showed
KJV: the feet of the angel which
INT: feet of the angel who [was] showing

Revelation 22:16 N-AMS
GRK: ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι
NAS: have sent My angel to testify
KJV: mine angel to testify
INT: sent the angel of me to testify

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page