2983. λαμβάνω (lambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2983. λαμβάνω (lambanó) — 261 Occurrences

Matthew 5:40 V-ANA
GRK: χιτῶνά σου λαβεῖν ἄφες αὐτῷ
NAS: to sue you and take your shirt,
KJV: at the law, and take away thy coat,
INT: tunic of you take yield to him

Matthew 7:8 V-PIA-3S
GRK: ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ
NAS: who asks receives, and he who seeks
KJV: that asketh receiveth; and
INT: who asks receives and he that

Matthew 8:17 V-AIA-3S
GRK: ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς
NAS: HE HIMSELF TOOK OUR INFIRMITIES
KJV: saying, Himself took our infirmities,
INT: infirmities of us he took and our

Matthew 10:8 V-AIA-2P
GRK: ἐκβάλλετε δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε
NAS: Freely you received, freely
KJV: freely ye have received, freely
INT: cast out freely you received freely give

Matthew 10:38 V-PIA-3S
GRK: ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν
NAS: And he who does not take his cross
KJV: And he that taketh not his
INT: he that not takes the cross

Matthew 10:41 V-FIM-3S
GRK: μισθὸν προφήτου λήμψεται καὶ ὁ
NAS: of a prophet shall receive a prophet's
KJV: of a prophet shall receive a prophet's
INT: [the] reward of a prophet will receive and he that

Matthew 10:41 V-FIM-3S
GRK: μισθὸν δικαίου λήμψεται
NAS: of a righteous man shall receive a righteous man's
KJV: and he that receiveth a righteous man
INT: the reward of a righteous [man] will receive

Matthew 12:14 V-AIA-3P
GRK: Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ' αὐτοῦ
KJV: went out, and held a council
INT: Pharisees a counsel held against him

Matthew 13:20 V-PPA-NMS
GRK: μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν
NAS: and immediately receives it with joy;
KJV: with joy receiveth it;
INT: with joy receives it

Matthew 13:31 V-APA-NMS
GRK: σινάπεως ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν
NAS: a man took and sowed
KJV: which a man took, and sowed in
INT: of mustard which having taken a man sowed

Matthew 13:33 V-APA-NFS
GRK: ζύμῃ ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν
NAS: which a woman took and hid in three
KJV: which a woman took, and hid in
INT: to leaven which having taken a woman hid

Matthew 14:19 V-APA-NMS
GRK: τοῦ χόρτου λαβὼν τοὺς πέντε
NAS: on the grass, He took the five
KJV: the grass, and took the five loaves,
INT: the grass having taken the five

Matthew 15:26 V-ANA
GRK: ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον
NAS: It is not good to take the children's
KJV: not meet to take the children's bread,
INT: it is good to take the bread

Matthew 15:36 V-AIA-3S
GRK: ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ
NAS: and He took the seven loaves
KJV: And he took the seven loaves
INT: having taken the seven

Matthew 16:5 V-ANA
GRK: ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν
NAS: [of the sea], but they had forgotten to bring [any] bread.
KJV: they had forgotten to take bread.
INT: they forgot bread to take

Matthew 16:7 V-AIA-1P
GRK: Ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν
NAS: [He said that] because we did not bring [any] bread.
KJV: [It is] because we have taken no
INT: bread not we took

Matthew 16:9 V-AIA-2P
GRK: πόσους κοφίνους ἐλάβετε
NAS: baskets [full] you picked up?
KJV: how many baskets ye took up?
INT: how many hand-baskets you took [up]

Matthew 16:10 V-AIA-2P
GRK: πόσας σπυρίδας ἐλάβετε
NAS: large baskets [full] you picked up?
KJV: how many baskets ye took up?
INT: how many baskets you took [up]

Matthew 17:24 V-PPA-NMP
GRK: τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ
NAS: those who collected the two-drachma
KJV: Capernaum, they that received tribute
INT: the didrachmas received to Peter

Matthew 17:25 V-PIA-3P
GRK: ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ
NAS: of the earth collect customs
KJV: the kings of the earth take custom or
INT: from whom do they receive custom or

Matthew 17:27 V-APA-NMS
GRK: στατῆρα ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς
NAS: a shekel. Take that and give
KJV: that take, and give
INT: a four-drachma coin that having taken give to them

Matthew 19:29 V-FIM-3S
GRK: ὀνόματος ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν
NAS: sake, will receive many times as much,
KJV: sake, shall receive an hundredfold,
INT: name a hundredfold will receive and life

Matthew 20:7 V-FIM-2P
GRK: ᾖ δίκαιον λήψεσθε
KJV: right, [that] shall ye receive.
INT: is right you shall receive

Matthew 20:9 V-AIA-3P
GRK: ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον
NAS: came, each one received a denarius.
KJV: hour, they received every man
INT: eleventh hour they received each a denarius

Matthew 20:10 V-FIM-3P
GRK: ὅτι πλεῖον λήμψονται καὶ ἔλαβον
NAS: they thought that they would receive more;
KJV: that they should have received more;
INT: that more they would receive but they received

Matthew 20:10 V-AIA-3P
GRK: λήμψονται καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ
NAS: of them also received a denarius.
KJV: they likewise received every man
INT: they would receive but they received those each

Matthew 20:11 V-APA-NMP
GRK: λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον
NAS: When they received it, they grumbled
KJV: And when they had received [it], they murmured
INT: having received moreover they grumbled

Matthew 21:22 V-FIM-2P
GRK: προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε
NAS: believing, you will receive.
KJV: prayer, believing, ye shall receive.
INT: prayer believing you will receive

Matthew 21:34 V-ANA
GRK: τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς
NAS: to the vine-growers to receive his produce.
KJV: the husbandmen, that they might receive the fruits
INT: the tenants to receive the fruits

Matthew 21:35 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ
NAS: The vine-growers took his slaves
KJV: And the husbandmen took his servants,
INT: And having taken the tenants

Matthew 21:39 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον
NAS: They took him, and threw
KJV: And they caught him, and cast
INT: And having taking him they cast [him]

Matthew 22:15 V-AIA-3P
GRK: Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν
KJV: the Pharisees, and took counsel
INT: Pharisees counsel took how him

Matthew 23:14 V-FIM-2P
GRK: διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα
KJV: therefore ye shall receive the greater
INT: Because of this you shall receive more abundant judgment

Matthew 25:1 V-APA-NFP
GRK: παρθένοις αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας
NAS: virgins, who took their lamps and went
KJV: virgins, which took their lamps,
INT: virgins who having taken the lamps

Matthew 25:3 V-APA-NFP
GRK: γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας
NAS: For when the foolish took their lamps,
KJV: that [were] foolish took their
INT: indeed foolish having taken the lamps

Matthew 25:3 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ' ἑαυτῶν
NAS: took their lamps, they took no oil
KJV: their lamps, and took no oil
INT: of them no did take with themselves

Matthew 25:4 V-AIA-3P
GRK: δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν
NAS: but the prudent took oil in flasks
KJV: But the wise took oil in
INT: but [the] wise took oil in

Matthew 25:16 V-APA-NMS
GRK: πέντε τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο ἐν
NAS: Immediately the one who had received the five
KJV: Then he that had received the five
INT: five talents having received traded with

Matthew 25:18 V-APA-NMS
GRK: τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν
NAS: But he who received the one
KJV: But he that had received one went
INT: [he who] one having received having gone away dug in

Matthew 25:20 V-APA-NMS
GRK: πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα
NAS: The one who had received the five
KJV: And so he that had received five
INT: five talents having received brought to [him] other

Matthew 25:24 V-RPA-NMS
GRK: ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν Κύριε
NAS: And the one also who had received the one
KJV: Then he which had received the one
INT: one talent had received said Lord

Matthew 26:26 V-APA-NMS
GRK: δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus took [some] bread,
KJV: were eating, Jesus took bread, and
INT: moreover of them having taken Jesus

Matthew 26:26 V-AMA-2P
GRK: μαθηταῖς εἶπεν Λάβετε φάγετε τοῦτό
NAS: and said, Take, eat;
KJV: and said, Take, eat; this
INT: disciples [and] said Take eat this

Matthew 26:27 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ
NAS: And when He had taken a cup and given
KJV: And he took the cup, and
INT: And having taken a cup and

Matthew 26:52 V-APA-NMP
GRK: γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν
NAS: those who take up the sword
KJV: all they that take the sword
INT: indeed the [ones] having taken [the] sword by

Matthew 27:1 V-AIA-3P
GRK: γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ
KJV: of the people took counsel
INT: having arrived counsel took all the

Matthew 27:6 V-APA-NMP
GRK: δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια
NAS: The chief priests took the pieces of silver
KJV: the chief priests took the silver pieces,
INT: and [the] chief priests having taken the pieces of silver

Matthew 27:7 V-APA-NMP
GRK: συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ
KJV: And they took counsel, and bought
INT: Counsel and having taken they bought with

Matthew 27:9 V-AIA-3P
GRK: λέγοντος Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα
NAS: was fulfilled: AND THEY TOOK THE THIRTY
KJV: And they took the thirty
INT: saying And they took the thirty

Matthew 27:24 V-APA-NMS
GRK: θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο
NAS: was starting, he took water
KJV: was made, he took water,
INT: a riot is arising having taken water he washed

Matthew 27:30 V-AIA-3P
GRK: εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον
NAS: They spat on Him, and took the reed
KJV: upon him, and took the reed, and
INT: upon him they took the reed

Matthew 27:48 V-APA-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας
NAS: of them ran, and taking a sponge,
KJV: ran, and took a spunge, and
INT: them and having taken a sponge having filled [it]

Matthew 27:49 V-APA-NMS
GRK: ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην ἔνυξεν
INT: more moreover having taken a spear pierced

Matthew 27:59 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν τὸ σῶμα
NAS: And Joseph took the body and wrapped
KJV: when Joseph had taken the body,
INT: And having taken the body

Matthew 28:12 V-APA-NMP
GRK: συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ
KJV: and had taken counsel,
INT: counsel moreover having taken silver pieces much

Matthew 28:15 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια
NAS: And they took the money and did
KJV: So they took the money, and did
INT: moreover having taken the money

Mark 4:16 V-PIA-3P
GRK: μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
NAS: immediately receive it with joy;
KJV: the word, immediately receive it with
INT: with joy receive it

Mark 6:41 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν τοὺς πέντε
NAS: And He took the five loaves
KJV: And when he had taken the five loaves
INT: And having taken the five

Mark 7:27 V-ANA
GRK: ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον
NAS: for it is not good to take the children's
KJV: not meet to take the children's bread,
INT: it is good to take the bread

Mark 8:6 V-APA-NMS
GRK: γῆς καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ
NAS: on the ground; and taking the seven
KJV: and he took the seven
INT: ground And having taken the seven

Mark 8:14 V-ANA
GRK: Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους καὶ
NAS: And they had forgotten to take bread,
KJV: [the disciples] had forgotten to take bread,
INT: And they forgot to take loaves and

Mark 9:36 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν
NAS: Taking a child, He set
KJV: And he took a child, and set
INT: And having taken a child he set

Mark 10:30 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν
NAS: but that he will receive a hundred times as much
KJV: But he shall receive an hundredfold
INT: if not shall take a hundredfold now

Mark 11:24 V-AIA-2P
GRK: πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε καὶ ἔσται
NAS: believe that you have received them, and they will be [granted] you.
KJV: believe that ye receive [them], and ye
INT: believe that you receive and [they] will be

Mark 12:2 V-ASA-3S
GRK: τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν
NAS: in order to receive [some] of the produce
KJV: that he might receive from
INT: the tenants he might receive from the

Mark 12:3 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν
NAS: They took him, and beat
KJV: And they caught [him], and beat him,
INT: but having taken him they beat [him]

Mark 12:8 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν
NAS: They took him, and killed
KJV: And they took him, and killed
INT: And having taken they killed him

Mark 12:19 V-ASA-3S
GRK: τέκνον ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς
NAS: HIS BROTHER SHOULD MARRY THE WIFE
KJV: his brother should take his wife,
INT: children that should take the brother

Mark 12:20 V-AIA-3S
GRK: ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα καὶ
NAS: and the first took a wife,
KJV: and the first took a wife, and
INT: the first took a wife and

Mark 12:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν καὶ
NAS: The second one married her, and died
KJV: And the second took her, and
INT: the second took her and

Mark 12:40 V-FIM-3P
GRK: προσευχόμενοι οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
NAS: these will receive greater
KJV: these shall receive greater
INT: pray These will receive greater judgment

Mark 14:22 V-APA-NMS
GRK: ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας
NAS: While they were eating, He took [some] bread,
KJV: Jesus took bread,
INT: they were eating of them having taken bread having blessed

Mark 14:22 V-AMA-2P
GRK: καὶ εἶπεν Λάβετε τοῦτό ἐστιν
NAS: [it] to them, and said, Take [it]; this
KJV: and said, Take, eat: this
INT: and said Take this is

Mark 14:23 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας
NAS: And when He had taken a cup
KJV: And he took the cup,
INT: And having taken the cup having given thanks

Mark 14:65 V-AIA-3P
GRK: ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον
NAS: And the officers received Him with slaps
INT: with the palm him struck

Mark 15:23 V-AIA-3S
GRK: δὲ οὐκ ἔλαβεν
NAS: mixed with myrrh; but He did not take it.
KJV: but he received [it] not.
INT: moreover not did take [it]

Luke 5:5 V-AIA-1P
GRK: κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν ἐπὶ δὲ
NAS: night and caught nothing,
KJV: the night, and have taken nothing:
INT: having toiled nothing have we taken at however

Luke 5:26 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ
NAS: They were all struck with astonishment
KJV: And they were all amazed,
INT: And amazement seized all and

Luke 6:4 V-APA-NMS
GRK: τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν καὶ
NAS: of God, and took and ate
KJV: of God, and did take and eat
INT: of the presence having taken ate and

Luke 6:34 V-ANA
GRK: ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν ποία ὑμῖν
NAS: you expect to receive, what
INT: whom you hope to receive what to you

Luke 7:16 V-AIA-3S
GRK: Ἔλαβεν δὲ φόβος
NAS: Fear gripped them all,
KJV: And there came a fear on all:INT: Seized moreover fear

Luke 9:16 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν δὲ τοὺς
NAS: Then He took the five loaves
KJV: Then he took the five loaves
INT: having taken moreover the

Luke 9:39 V-PIA-3S
GRK: ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν καὶ
NAS: and a spirit seizes him, and he suddenly
KJV: lo, a spirit taketh him, and
INT: behold a spirit takes him and

Luke 11:10 V-PIA-3S
GRK: ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ
NAS: who asks, receives; and he who seeks,
KJV: that asketh receiveth; and
INT: that asks receives and he that

Luke 13:19 V-APA-NMS
GRK: σινάπεως ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν
NAS: a man took and threw
KJV: which a man took, and cast into
INT: of mustard which having taken a man cast

Luke 13:21 V-APA-NFS
GRK: ζύμῃ ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν
NAS: which a woman took and hid in three
KJV: which a woman took and hid in
INT: to leaven which having taken a woman hid

Luke 19:12 V-ANA
GRK: χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν
NAS: country to receive a kingdom
KJV: country to receive for himself
INT: a country distant to receive for himself a kingdom

Luke 19:15 V-APA-AMS
GRK: ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν
NAS: he returned, after receiving the kingdom,
KJV: was returned, having received the kingdom,
INT: coming back again of him having received the kingdom

Luke 20:21 V-PIA-2S
GRK: καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον ἀλλ'
NAS: correctly, and You are not partial to any, but teach
KJV: neither acceptest thou the person
INT: and neither take person but

Luke 20:28 V-ASA-3S
GRK: ᾖ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς
NAS: HIS BROTHER SHOULD MARRY THE WIFE
KJV: his brother should take his wife, and
INT: is that should take the brother

Luke 20:29 V-APA-NMS
GRK: ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν
NAS: and the first took a wife
KJV: and the first took a wife, and died
INT: the first having taken a wife died

Luke 20:31 V-AIA-3S
GRK: ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν ὡσαύτως
NAS: and the third married her; and in the same way
KJV: And the third took her; and
INT: the third took her likewise

Luke 20:47 V-FIM-3P
GRK: προσεύχονται οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
NAS: These will receive greater
KJV: the same shall receive greater
INT: pray These will receive more abundant judgment

Luke 22:17 V-AMA-2P
GRK: εὐχαριστήσας εἶπεν Λάβετε τοῦτο καὶ
NAS: He said, Take this
KJV: and said, Take this,
INT: having given thanks he said Take this and

Luke 22:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας
NAS: And when He had taken [some] bread
KJV: And he took bread, and gave thanks,
INT: And having taken bread having given thanks

Luke 24:30 V-APA-NMS
GRK: μετ' αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον
NAS: He had reclined [at the table] with them, He took the bread
KJV: with them, he took bread, and blessed
INT: with them having taken the bread

Luke 24:43 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν
NAS: and He took it and ate [it] before
KJV: And he took [it], and did eat before
INT: And having taken [it] before them

John 1:12 V-AIA-3P
GRK: ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν
NAS: But as many as received Him, to them He gave
KJV: But as many as received him, to them
INT: as many as however received him he gave

John 1:16 V-AIA-1P
GRK: ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν
NAS: we have all received, and grace
KJV: all we received, and grace
INT: we all received moreover grace

John 3:11 V-PIA-2P
GRK: ἡμῶν οὐ λαμβάνετε
NAS: we have seen, and you do not accept our testimony.
KJV: we have seen; and ye receive not our
INT: of us not you take

John 3:27 V-PNA
GRK: δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν
NAS: A man can receive nothing unless
KJV: A man can receive nothing, except
INT: Is able a man to receive nothing except

John 3:32 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει
NAS: and no one receives His testimony.
KJV: and no man receiveth his testimony.
INT: of him no one receives

John 3:33 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν αὐτοῦ τὴν
NAS: He who has received His testimony
KJV: He that hath received his testimony
INT: the [one] having received his

John 4:36 V-PIA-3S
GRK: θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει
NAS: he who reaps is receiving wages
KJV: he that reapeth receiveth wages,
INT: reaps a reward receives and gathers

John 5:34 V-PIA-1S
GRK: τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω ἀλλὰ ταῦτα
NAS: But the testimony which I receive is not from man,
KJV: But I receive not testimony
INT: the witness receive but these things

John 5:41 V-PIA-1S
GRK: ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω
NAS: I do not receive glory from men;
KJV: I receive not honour
INT: men not I take

John 5:43 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ λαμβάνετέ με ἐὰν
NAS: name, and you do not receive Me; if
KJV: name, and ye receive me not:
INT: and not you take me if

John 5:43 V-FIM-2P
GRK: ἰδίῳ ἐκεῖνον λήμψεσθε
NAS: in his own name, you will receive him.
KJV: name, him ye will receive.
INT: own him you will receive

John 5:44 V-PPA-NMP
GRK: παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ τὴν
NAS: you believe, when you receive glory
KJV: believe, which receive honour
INT: from one another who receive and the

John 6:7 V-ASA-3S
GRK: βραχὺ τι λάβῃ
NAS: for them, for everyone to receive a little.
KJV: every one of them may take a little.
INT: little some might receive

John 6:11 V-AIA-3S
GRK: ἔλαβεν οὖν τοὺς
NAS: then took the loaves,
KJV: And Jesus took the loaves; and
INT: Took moreover the

John 6:21 V-ANA
GRK: ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς
NAS: they were willing to receive Him into the boat,
KJV: Then they willingly received him into
INT: They were willing then to receive him into

John 7:23 V-PIA-3S
GRK: εἰ περιτομὴν λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος
NAS: a man receives circumcision
KJV: the sabbath day receive circumcision,
INT: If circumcison receives a man

John 7:39 V-PNA
GRK: ὃ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες
NAS: who believed in Him were to receive; for the Spirit
KJV: him should receive: for the Holy
INT: which were about to receive those having believed

John 10:17 V-ASA-1S
GRK: ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν
NAS: My life so that I may take it again.
KJV: life, that I might take it again.
INT: that again I might take it

John 10:18 V-ANA
GRK: ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν ταύτην
NAS: authority to take it up again.
KJV: I have power to take it again.
INT: I have again to take it This

John 10:18 V-AIA-1S
GRK: τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ
NAS: commandment I received from My Father.
KJV: This commandment have I received of my
INT: commandment I received from the

John 12:3 V-APA-NFS
GRK: οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου
NAS: Mary then took a pound of very costly
KJV: Then took Mary a pound
INT: Therefore Mary having taken a litra of ointment

John 12:13 V-AIA-3P
GRK: ἔλαβον τὰ βαΐα
NAS: took the branches of the palm trees
KJV: Took branches of palm trees,
INT: took the branches

John 12:48 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά
NAS: He who rejects Me and does not receive My sayings,
KJV: me, and receiveth not my
INT: and not does receive the words

John 13:4 V-APA-NMS
GRK: ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν
NAS: His garments; and taking a towel,
KJV: and took a towel,
INT: garments and having taken a towel he girded

John 13:12 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια
NAS: their feet, and taken His garments
KJV: feet, and had taken his garments,
INT: of them and taken the garments

John 13:20 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ λαμβάνων ἄν τινα
NAS: I say to you, he who receives whomever
KJV: unto you, He that receiveth whomsoever
INT: to you He that receives anyhow any

John 13:20 V-PIA-3S
GRK: πέμψω ἐμὲ λαμβάνει ὁ δὲ
NAS: I send receives Me; and he who receives
KJV: whomsoever I send receiveth me; and
INT: I shall send me receives the [one who] moreover

John 13:20 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν
NAS: receives Me; and he who receives Me receives
KJV: me; and he that receiveth me receiveth
INT: moreover me receives receives the [one]

John 13:20 V-PIA-3S
GRK: ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά
NAS: Me; and he who receives Me receives Him who sent
KJV: me receiveth him that sent
INT: me receives receives the [one] having sent

John 13:26 V-PIA-3S
GRK: τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν
NAS: the morsel, He took and gave
INT: the morsel he took And he gives [it]

John 13:30 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν οὖν τὸ
NAS: So after receiving the morsel he went
KJV: He then having received the sop went
INT: Having recieved therefore the

John 14:17 V-ANA
GRK: οὐ δύναται λαβεῖν ὅτι οὐ
NAS: cannot receive, because
KJV: cannot receive, because
INT: not is able receive because not

John 16:14 V-FIM-3S
GRK: τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ
NAS: He will glorify Me, for He will take of Mine
KJV: me: for he shall receive of mine,
INT: that which [is] mine he will take and will declare

John 16:15 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ
NAS: I said that He takes of Mine
KJV: said I, that he shall take of mine,
INT: that which [is] mine he will take and will declare

John 16:24 V-FIM-2P
GRK: αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε ἵνα ἡ
NAS: ask and you will receive, so
KJV: ask, and ye shall receive, that your
INT: ask and you will receive that the

John 17:8 V-AIA-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν
NAS: Me I have given to them; and they received [them] and truly
KJV: they have received [them], and
INT: and they received [them] and knew

John 18:3 V-APA-NMS
GRK: οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν
NAS: then, having received the [Roman] cohort
KJV: then, having received a band
INT: Therefore Judas having procured the band

John 18:31 V-AMA-2P
GRK: ὁ Πιλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς
NAS: said to them, Take Him yourselves,
KJV: Pilate unto them, Take ye him,
INT: Pilate Take him yourselves

John 19:1 V-AIA-3S
GRK: Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος
NAS: Pilate then took Jesus and scourged
KJV: Pilate therefore took Jesus, and
INT: Then therefore took Pilate

John 19:6 V-AMA-2P
GRK: ὁ Πιλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς
NAS: said to them, Take Him yourselves
KJV: saith unto them, Take ye him,
INT: Pilate Take him yourselves

John 19:23 V-AIA-3P
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια
NAS: Jesus, took His outer garments
KJV: Jesus, took his
INT: Jesus took the garments

John 19:27 V-AIA-3S
GRK: τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς
NAS: the disciple took her into his own
KJV: hour that disciple took her unto
INT: hour took the disciple

John 19:30 V-AIA-3S
GRK: ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος
NAS: Jesus had received the sour wine,
KJV: therefore had received the vinegar,
INT: When therefore took the vinegar

John 19:40 V-AIA-3P
GRK: ἔλαβον οὖν τὸ
NAS: So they took the body of Jesus
KJV: Then took they the body
INT: They took therefore the

John 20:22 V-AMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Λάβετε πνεῦμα ἅγιον
NAS: on them and said to them, Receive the Holy
KJV: unto them, Receive ye the Holy
INT: says to them Receive Spirit [the] Holy

John 21:13 V-PIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον
NAS: Jesus came and took the bread and gave
KJV: cometh, and taketh bread, and
INT: Jesus and takes the bread

Acts 1:8 V-FIM-2P
GRK: ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος
NAS: but you will receive power
KJV: But ye shall receive power,
INT: but you will receive power having come

Acts 1:20 V-AMA-3S
GRK: ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος
NAS: IN IT'; and, 'LET ANOTHER MAN TAKE HIS OFFICE.'
KJV: let another take.
INT: Overseership of him let take another

Acts 1:25 V-ANA
GRK: λαβεῖν τὸν τόπον
NAS: to occupy this ministry
KJV: That he may take part of this
INT: to receive the part

Acts 2:33 V-APA-NMS
GRK: τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ
NAS: of God, and having received from the Father
KJV: and having received of
INT: Holy having received from the

Acts 2:38 V-FIM-2P
GRK: ὑμῶν καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν
NAS: of your sins; and you will receive the gift
KJV: and ye shall receive the gift
INT: your and you will receive the gift

Acts 3:3 V-ANA
GRK: ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν
NAS: he [began] asking to receive alms.
INT: asked alms to receive

Acts 3:5 V-ANA
GRK: παρ' αὐτῶν λαβεῖν
NAS: expecting to receive something
KJV: expecting to receive something
INT: from them to receive

Acts 7:53 V-AIA-2P
GRK: οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον
NAS: you who received the law as ordained
KJV: Who have received the law by
INT: who received the law

Acts 8:15 V-ASA-3P
GRK: αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον
NAS: and prayed for them that they might receive the Holy
KJV: that they might receive the Holy
INT: them that they might receive [the] Spirit Holy

Acts 8:17 V-IIA-3P
GRK: αὐτούς καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον
NAS: their hands on them, and they were receiving the Holy
KJV: and they received the Holy
INT: them and they received [the] Spirit Holy

Acts 8:19 V-PSA-3S
GRK: τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον
NAS: my hands may receive the Holy
KJV: hands, he may receive the Holy
INT: the hands he might receive [the] Spirit Holy

Acts 9:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν
NAS: and he took food and was strengthened.
KJV: And when he had received meat,
INT: and having taken food he was strengthened

Acts 9:25 V-APA-NMP
GRK: λαβόντες δὲ οἱ
NAS: but his disciples took him by night
KJV: Then the disciples took him by night,
INT: having taken moreover the

Acts 10:43 V-ANA
GRK: ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ
NAS: who believes in Him receives forgiveness
KJV: him shall receive remission
INT: [that] forgiveness of sins receives through the

Acts 10:47 V-AIA-3P
GRK: τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ
NAS: who have received the Holy
KJV: which have received the Holy
INT: Holy received as also

Acts 15:14 V-ANA
GRK: θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν
NAS: concerned Himself about taking from among
KJV: the Gentiles, to take out of
INT: God visited to take out of Gentiles

Acts 16:3 V-APA-NMS
GRK: ἐξελθεῖν καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν
NAS: to go with him; and he took him and circumcised
KJV: him; and took and circumcised him
INT: to go forth and having taken he circumcised him

Acts 16:24 V-APA-NMS
GRK: παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς
NAS: and he, having received such
KJV: Who, having received such a charge,
INT: order such having received thrust them

Acts 17:9 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν
NAS: And when they had received a pledge
KJV: And when they had taken security of
INT: And having taken security [money]

Acts 17:15 V-APA-NMP
GRK: Ἀθηνῶν καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς
NAS: as Athens; and receiving a command
KJV: and receiving a commandment
INT: Athens and having received a command to

Acts 19:2 V-AIA-2P
GRK: πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες οἱ
NAS: He said to them, Did you receive the Holy
KJV: them, Have ye received the Holy Ghost
INT: [the] Spirit Holy did you receive having believed

Acts 20:24 V-AIA-1S
GRK: διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ
NAS: which I received from the Lord
KJV: which I have received of
INT: ministry which I received from the

Acts 20:35 V-PNA
GRK: διδόναι ἢ λαμβάνειν
NAS: to give than to receive.'
KJV: to give than to receive.
INT: to give than to receive

Acts 24:27 V-AIA-3S
GRK: δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον ὁ
KJV: Porcius Festus came into Felix' room:
INT: moreover having been completed received [as] successor

Acts 25:16 V-AOA-3S
GRK: τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ
KJV: and have licence
INT: and of defense he may get concerning the

Acts 26:10 V-APA-NMS
GRK: ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών ἀναιρουμένων τε
NAS: in prisons, having received authority
KJV: in prison, having received authority
INT: chief priests authority having received being put to death moreover

Acts 26:18 V-ANA
GRK: θεόν τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν
NAS: to God, that they may receive forgiveness
KJV: that they may receive forgiveness
INT: God that might receive they forgiveness

Acts 27:35 V-APA-NMS
GRK: ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν
NAS: this, he took bread
KJV: spoken, he took bread, and gave thanks
INT: these things and having taken bread he gave thanks

Acts 28:15 V-AIA-3S
GRK: τῷ θεῷ ἔλαβε θάρσος
NAS: them, he thanked God and took courage.
KJV: he thanked God, and took courage.
INT: to God took courage

Romans 1:5 V-AIA-1P
GRK: δι' οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ
NAS: whom we have received grace
KJV: By whom we have received grace and
INT: by whom we received grace and

Romans 4:11 V-AIA-3S
GRK: καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα
NAS: and he received the sign
KJV: And he received the sign
INT: And [the] sign he received of circumcision [as] a seal

Romans 5:11 V-AIA-1P
GRK: τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν
NAS: we have now received the reconciliation.
KJV: we have now received the atonement.
INT: the reconciliation we received

Romans 5:17 V-PPA-NMP
GRK: τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ
NAS: those who receive the abundance
KJV: more they which receive abundance
INT: of righteousness receiving in life

Romans 7:8 V-APA-NFS
GRK: ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία
NAS: But sin, taking opportunity through
KJV: But sin, taking occasion by
INT: opportunity however having taken sin

Romans 7:11 V-APA-NFS
GRK: ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς
NAS: for sin, taking an opportunity through
KJV: For sin, taking occasion by
INT: sin an occasion having taken by the

Romans 8:15 V-AIA-2P
GRK: οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας
NAS: For you have not received a spirit
KJV: not received the spirit
INT: not indeed you received a spirit of bondage

Romans 8:15 V-AIA-2P
GRK: φόβον ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας
NAS: again, but you have received a spirit
KJV: but ye have received the Spirit
INT: fear but you received a Spirit of adoption

Romans 13:2 V-FIM-3P
GRK: ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται
NAS: and they who have opposed will receive condemnation
KJV: they that resist shall receive to themselves
INT: to themselves judgment will receive

1 Corinthians 2:12 V-AIA-1P
GRK: τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ
NAS: Now we have received, not the spirit
KJV: Now we have received, not the spirit
INT: of the world received but the

1 Corinthians 3:8 V-FIM-3S
GRK: ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν
NAS: but each will receive his own
KJV: every man shall receive his own
INT: own reward will receive according to the

1 Corinthians 3:14 V-FIM-3S
GRK: ἐποικοδόμησεν μισθὸν λήμψεται
NAS: on it remains, he will receive a reward.
KJV: he hath built thereupon, he shall receive a reward.
INT: he built up a reward he will receive

1 Corinthians 4:7 V-AIA-2S
GRK: ὃ οὐκ ἔλαβες εἰ δὲ
NAS: do you have that you did not receive? And if
KJV: thou didst not receive? now if
INT: which not you did receive if moreover

1 Corinthians 4:7 V-AIA-2S
GRK: δὲ καὶ ἔλαβες τί καυχᾶσαι
NAS: And if you did receive it, why
KJV: now if thou didst receive [it], why
INT: moreover also you did receive why boast you

1 Corinthians 4:7 V-APA-NMS
GRK: ὡς μὴ λαβών
NAS: as if you had not received it?
KJV: if thou hadst not received [it]?
INT: as not having received

1 Corinthians 9:24 V-PIA-3S
GRK: εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον
NAS: but [only] one receives the prize?
KJV: but one receiveth the prize? So
INT: one however receives the prize

1 Corinthians 9:25 V-ASA-3P
GRK: φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν ἡμεῖς δὲ
NAS: They then [do it] to receive a perishable
KJV: [do it] to obtain a corruptible
INT: a perishable crown they might receive we moreover

1 Corinthians 10:13 V-RIA-3S
GRK: ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ
NAS: temptation has overtaken you but such as is common to man;
KJV: no temptation taken you but
INT: you not has taken if not

1 Corinthians 11:23 V-AIA-3S
GRK: ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον
NAS: in which He was betrayed took bread;
KJV: which he was betrayed took bread:
INT: in which he was betrayed took bread

1 Corinthians 14:5 V-ASA-3S
GRK: ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
NAS: that the church may receive edifying.
KJV: that the church may receive edifying.
INT: church building up might receive

2 Corinthians 11:4 V-PIA-2P
GRK: πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ
NAS: or you receive a different
KJV: or [if] ye receive another
INT: a spirit different you receive which not

2 Corinthians 11:4 V-AIA-2P
GRK: ὃ οὐκ ἐλάβετε ἢ εὐαγγέλιον
NAS: which you have not received, or
KJV: ye have not received, or another
INT: which not you did take or glad tidings

2 Corinthians 11:8 V-APA-NMS
GRK: ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς
NAS: churches by taking wages
KJV: churches, taking wages
INT: churches I robbed having received support for

2 Corinthians 11:20 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις λαμβάνει εἴ τις
NAS: you, anyone takes advantage of you, anyone
KJV: [you], if a man take [of you], if a man
INT: if anyone takes [from you] if anyone

2 Corinthians 11:24 V-AIA-1S
GRK: παρὰ μίαν ἔλαβον
NAS: Five times I received from the Jews
KJV: five times received I forty
INT: except one I received

2 Corinthians 12:16 V-AIA-1S
GRK: δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον
NAS: crafty fellow that I am, I took you in by deceit.
KJV: being crafty, I caught you with guile.
INT: with trickery you I caught

Galatians 2:6 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει ἐμοὶ γὰρ
NAS: to me; God shows no
KJV: to me: God accepteth no man's
INT: of man not does accept to me indeed

Galatians 3:2 V-AIA-2P
GRK: τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ
NAS: to find out from you: did you receive the Spirit
KJV: of you, Received ye the Spirit by
INT: the Spirit receive you or by

Galatians 3:14 V-ASA-1P
GRK: τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς
NAS: so that we would receive the promise
KJV: that we might receive the promise
INT: of the Spirit we might receive through

Philippians 2:7 V-APA-NMS
GRK: μορφὴν δούλου λαβών ἐν ὁμοιώματι
NAS: Himself, taking the form
KJV: of no reputation, and took upon him the form
INT: form of a servant having taken in [the] likeness

Philippians 3:12 V-AIA-1S
GRK: ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη
NAS: Not that I have already obtained [it] or
KJV: I had already attained, either
INT: that already I received or already

Colossians 4:10 V-AIA-2P
GRK: περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς ἐὰν
NAS: whom you received instructions;
KJV: whom ye received commandments:
INT: concerning whom you received orders if

1 Timothy 4:4 V-PPM/P-NNS
GRK: μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον
NAS: is to be rejected if it is received with gratitude;
KJV: to be refused, if it be received with
INT: with thanksgiving being received

2 Timothy 1:5 V-APA-NMS
GRK: ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν
KJV: When I call to remembrance
INT: remembrance having taken of the in

Hebrews 2:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν
NAS: and disobedience received a just
KJV: disobedience received a just
INT: and disobedience received righteous recompense

Hebrews 2:3 V-APA-NFS
GRK: ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ
KJV: at the first began to be spoken
INT: which a commencement having received to be spoken [of] by

Hebrews 4:16 V-ASA-1P
GRK: χάριτος ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ
NAS: so that we may receive mercy
KJV: that we may obtain mercy,
INT: of grace that we might receive mercy and

Hebrews 5:1 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων
NAS: high priest taken from among
KJV: every high priest taken from among men
INT: from among men being taken for men

Hebrews 5:4 V-PIA-3S
GRK: ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν
NAS: And no one takes the honor to himself,
KJV: man taketh this honour
INT: to himself anyone takes the honor

Hebrews 7:5 V-PPA-NMP
GRK: τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν
NAS: of Levi who receive the priest's office
KJV: who receive the office of the priesthood,
INT: the priesthood [who] receive commandment have

Hebrews 7:8 V-PIA-3P
GRK: ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν ἐκεῖ δὲ
NAS: men receive tithes,
KJV: men that die receive tithes; but
INT: dying men receive in that place moreover

Hebrews 7:9 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται
NAS: Levi, who received tithes,
KJV: who receiveth tithes,
INT: who tithes receives has been tithed

Hebrews 9:15 V-ASA-3P
GRK: τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι
NAS: who have been called may receive the promise
KJV: they which are called might receive the promise
INT: the promise might receive they who having been called

Hebrews 9:19 V-APA-NMS
GRK: τῷ λαῷ λαβὼν τὸ αἷμα
NAS: to the Law, he took the blood
KJV: to the law, he took the blood
INT: the people having taken the blood

Hebrews 10:26 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν
NAS: after receiving the knowledge
KJV: after that we have received the knowledge
INT: after [we are] to receive the knowledge

Hebrews 11:8 V-PNA
GRK: ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν
NAS: which he was to receive for an inheritance;
KJV: he should after receive for
INT: which he was about to receive for an inheritance

Hebrews 11:11 V-AIA-3S
GRK: καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν καὶ παρὰ
NAS: herself received ability
KJV: Sara herself received strength to
INT: [the] conception of seed received and beyond

Hebrews 11:13 V-APM-NMP
GRK: πάντες μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας
INT: all not having received the promises

Hebrews 11:29 V-APA-NMP
GRK: ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι
KJV: assaying to do were drowned.
INT: of which attempt having made the Egyptians

Hebrews 11:35 V-AIA-3P
GRK: ἔλαβον γυναῖκες ἐξ
NAS: Women received [back] their dead
KJV: Women received their dead
INT: Received women by

Hebrews 11:36 V-AIA-3P
GRK: μαστίγων πεῖραν ἔλαβον ἔτι δὲ
NAS: and others experienced mockings
KJV: others had trial
INT: of scourgings trial received yes moreover

James 1:7 V-FIM-3S
GRK: ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί τι παρὰ
NAS: ought not to expect that he will receive anything
KJV: that he shall receive any thing
INT: that that he will receive anything from

James 1:12 V-FIM-3S
GRK: δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον
NAS: approved, he will receive the crown
KJV: when he is tried, he shall receive the crown
INT: proved having been he will receive the crown

James 3:1 V-FIM-1P
GRK: μεῖζον κρίμα λημψόμεθα
NAS: knowing that as such we will incur a stricter
KJV: that we shall receive the greater
INT: greater judgment we will receive

James 4:3 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ λαμβάνετε διότι κακῶς
NAS: You ask and do not receive, because
KJV: Ye ask, and receive not, because
INT: and not receive because wrongly

James 5:7 V-ASA-3S
GRK: αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ
NAS: it, until it gets the early
KJV: it, until he receive the early and
INT: it until it receive early and

James 5:10 V-AMA-2P
GRK: ὑπόδειγμα λάβετε ἀδελφοί τῆς
NAS: and patience, take the prophets
KJV: Take, my brethren,
INT: [As] an example take brothers

1 Peter 4:10 V-AIA-3S
GRK: ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς
NAS: As each one has received a [special] gift,
KJV: every man hath received the gift,
INT: each as he received a gift to

2 Peter 1:9 V-APA-NMS
GRK: μυωπάζων λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ
NAS: [or] short-sighted, having forgotten [his] purification
INT: short sighted forgetfulness having reveived the purification

2 Peter 1:17 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν γὰρ παρὰ
NAS: For when He received honor and glory
KJV: For he received from God
INT: Having received for from

1 John 2:27 V-AIA-2P
GRK: χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ
NAS: which you received from Him abides
KJV: which ye have received of him
INT: anointing which you received from him

1 John 3:22 V-PIA-1P
GRK: ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: we ask we receive from Him, because
KJV: whatsoever we ask, we receive of him,
INT: if we might ask we receive from him

1 John 5:9 V-PIA-1P
GRK: τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν ἡ μαρτυρία
NAS: If we receive the testimony of men,
KJV: If we receive the witness of men,
INT: of men we receive the testimony

2 John 1:4 V-AIA-1P
GRK: καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ
NAS: just as we have received commandment
KJV: as we have received a commandment
INT: as commandment we received from the

2 John 1:10 V-PMA-2P
GRK: φέρει μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς
NAS: teaching, do not receive him into [your] house,
KJV: this doctrine, receive him not
INT: does bring not do take him into

3 John 1:7 V-PPA-NMP
GRK: ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν
NAS: of the Name, accepting nothing
KJV: they went forth, taking nothing
INT: they went forth nothing taking from the

Revelation 2:17 V-PPA-NMS
GRK: μὴ ὁ λαμβάνων
NAS: no one knows but he who receives it.'
KJV: knoweth saving he that receiveth [it].
INT: not he who receives [it]

Revelation 2:27 V-RIA-1S
GRK: ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ
INT: as I also have received from the

Revelation 3:3 V-RIA-2S
GRK: οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας
NAS: what you have received and heard;
KJV: how thou hast received and
INT: therefore how you have received and heard

Revelation 3:11 V-ASA-3S
GRK: ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν
NAS: so that no one will take your crown.
KJV: that no man take thy crown.
INT: that no one take the crown

Revelation 4:11 V-ANA
GRK: θεὸς ἡμῶν λαβεῖν τὴν δόξαν
NAS: and our God, to receive glory
KJV: worthy, O Lord, to receive glory and
INT: God of us to receive glory

Revelation 5:7 V-RIA-3S
GRK: ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς
NAS: And He came and took the book out of the right hand
KJV: he came and took the book out of
INT: he came and took out of the

Revelation 5:8 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον
NAS: When He had taken the book, the four
KJV: when he had taken the book,
INT: And when he took the book

Revelation 5:9 V-ANA
GRK: Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον
NAS: Worthy are You to take the book
KJV: Thou art worthy to take the book, and
INT: Worthy are you to take the book

Revelation 5:12 V-ANA
GRK: τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν
NAS: that was slain to receive power
KJV: that was slain to receive power,
INT: who has been slain to receive the power

Revelation 6:4 V-ANA
GRK: ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην
NAS: on it, it was granted to take peace
KJV: that sat thereon to take peace from
INT: was given to him to take the peace

Revelation 8:5 V-RIA-3S
GRK: καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος
NAS: the angel took the censer
KJV: And the angel took the censer, and
INT: And took the angel

Revelation 10:8 V-AMA-2S
GRK: λέγουσαν Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλίον
NAS: Go, take the book
KJV: Go [and] take the little book
INT: saying Go take the little scroll

Revelation 10:9 V-AMA-2S
GRK: λέγει μοι Λάβε καὶ κατάφαγε
NAS: And he said to me, Take it and eat
KJV: he said unto me, Take [it], and eat
INT: he says to me Take and eat up

Revelation 10:10 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον
NAS: I took the little book
KJV: And I took the little book out of
INT: And I took the little scroll

Revelation 11:17 V-RIA-2S
GRK: ἦν ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν
NAS: were, because You have taken Your great
KJV: because thou hast taken to thee thy
INT: was that you have taken the power

Revelation 14:9 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ
NAS: and his image, and receives a mark
KJV: image, and receive [his] mark in
INT: of it and receives a mark on

Revelation 14:11 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα
NAS: and whoever receives the mark
KJV: whosoever receiveth the mark
INT: if anyone receives the mark

Revelation 17:12 V-AIA-3P
GRK: βασιλείαν οὔπω ἔλαβον ἀλλὰ ἐξουσίαν
NAS: have not yet received a kingdom,
KJV: kings, which have received no kingdom
INT: a kingdom not yet received but authority

Revelation 17:12 V-PIA-3P
GRK: μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ
NAS: a kingdom, but they receive authority
KJV: as yet; but receive power as
INT: one hour receive with the

Revelation 18:4 V-ASA-2P
GRK: ἵνα μὴ λάβητε
NAS: in her sins and receive of her plagues;
KJV: and that ye receive not of
INT: that not you might receive

Revelation 19:20 V-APA-AMP
GRK: ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα
NAS: those who had received the mark
KJV: he deceived them that had received the mark
INT: he misled the [ones] having received the mark

Revelation 20:4 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα
NAS: his image, and had not received the mark
KJV: neither had received [his] mark upon
INT: and not did take the mark

Revelation 22:17 V-AMA-3S
GRK: ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς
NAS: let the one who wishes take the water
KJV: whosoever will, let him take the water
INT: he that wills let him take water of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983

εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
Λάμεχ — 1 Occ.
λαμπάδας — 3 Occ.
λαμπάδες — 3 Occ.
λαμπάδων — 2 Occ.
λαμπάς — 1 Occ.
λαμπρᾷ — 3 Occ.
λαμπρὰν — 2 Occ.
λαμπρὸν — 3 Occ.
λαμπρός — 1 Occ.
λαμπρότητα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page