165. αἰών (aión)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 165. αἰών (aión) — 125 Occurrences

Matthew 6:13 Noun-AMP
GRK: εἰς τοῦς αἰῶνας ἀμήν
KJV: the glory, for ever. Amen.
INT: for the ages Amen

Matthew 12:32 N-DMS
GRK: τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν
NAS: in this age or
KJV: in this world, neither in
INT: this the age nor in

Matthew 13:22 N-GMS
GRK: μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ
NAS: and the worry of the world and the deceitfulness
KJV: of this world, and
INT: care the age and the

Matthew 13:39 N-GMS
GRK: θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν οἱ
NAS: is the end of the age; and the reapers
KJV: the end of the world; and
INT: [the] harvest [the] completion of the age is

Matthew 13:40 N-GMS
GRK: συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος
NAS: so shall it be at the end of the age.
KJV: the end of this world.
INT: completion of the age

Matthew 13:49 N-GMS
GRK: συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος ἐξελεύσονται οἱ
NAS: it will be at the end of the age; the angels
KJV: the end of the world: the angels
INT: completion of the age will go out the

Matthew 21:19 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἐξηράνθη
KJV: henceforward for ever. And presently
INT: for the age And dried up

Matthew 24:3 N-GMS
GRK: συντελείας τοῦ αἰῶνος
NAS: and of the end of the age?
KJV: and of the end of the world?
INT: the completion of the age

Matthew 28:20 N-GMS
GRK: συντελείας τοῦ αἰῶνος
NAS: even to the end of the age.
KJV: the end of the world. Amen.
INT: completion of the age

Mark 3:29 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλὰ ἔνοχός
INT: to the eternity but guilty

Mark 4:19 N-GMS
GRK: μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ
NAS: but the worries of the world, and the deceitfulness
KJV: of this world, and
INT: cares the of this life and the

Mark 10:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ
NAS: along with persecutions; and in the age to come,
KJV: and in the world to come eternal
INT: in the age which is coming

Mark 11:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ
KJV: hereafter for ever. And his
INT: for the age of you

Luke 1:33 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ τῆς
NAS: of Jacob forever, and His kingdom
KJV: of Jacob for ever; and of his
INT: to the ages and of the

Luke 1:55 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: and his descendants forever.
KJV: seed for ever.
INT: for the age

Luke 1:70 N-GMS
GRK: ἁγίων ἀπ' αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ
NAS: of His holy prophets from of old--
KJV: which have been since the world began:
INT: holy of old prophets of his

Luke 16:8 N-GMS
GRK: υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι
NAS: of this age are more shrewd
KJV: the children of this world are in
INT: sons the age of this more wise

Luke 18:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ
NAS: time and in the age to come,
KJV: and in the world to come life
INT: in the age that is coming

Luke 20:34 N-GMS
GRK: υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν
NAS: of this age marry
KJV: The children of this world marry, and
INT: sons of the age this marry

Luke 20:35 N-GMS
GRK: καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν
NAS: to attain to that age and the resurrection
KJV: that world, and
INT: having been accounted worthy to the age that to obtain

John 4:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλὰ τὸ
INT: for the age but the

John 6:51 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ
NAS: he will live forever; and the bread
KJV: he shall live for ever: and the bread
INT: to the age and the

John 6:58 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: bread will live forever.
KJV: shall live for ever.
INT: to the age

John 8:35 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ὁ υἱὸς
NAS: in the house forever; the son
KJV: for ever: [but] the Son
INT: to the age the Son

John 8:35 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: the son does remain forever.
KJV: [but] the Son abideth ever.
INT: to the age

John 8:51 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
INT: to the age

John 8:52 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
INT: to the age

John 9:32 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη
NAS: Since the beginning of time it has never
KJV: Since the world began was it not
INT: out of the age never it was heard

John 10:28 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐχ
INT: for the age and never

John 11:26 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα πιστεύεις τοῦτο
INT: to the age Believe you this

John 12:34 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα καὶ πῶς
NAS: is to remain forever; and how
KJV: abideth for ever: and how
INT: to the age and how

John 13:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
INT: to the age Answered Jesus

John 14:16 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: Helper, that He may be with you forever;
KJV: you for ever;
INT: to the age

Acts 3:21 N-GMS
GRK: ἁγίων ἀπ' αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν
NAS: prophets from ancient time.
KJV: prophets since the world began.
INT: holy from of old his prophets

Acts 15:18 N-GMS
GRK: γνωστὰ ἀπ' αἰῶνος ἐστίν τῷ
NAS: THESE THINGS KNOWN FROM LONG AGO.
KJV: works from the beginning of the world.
INT: known from eternity are

Romans 1:25 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: who is blessed forever. Amen.
KJV: blessed for ever. Amen.
INT: to the ages Amen

Romans 9:5 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: God blessed forever. Amen.
KJV: blessed for ever. Amen.
INT: to the ages Amen

Romans 11:36 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: To Him [be] the glory forever. Amen.
KJV: [be] glory for ever. Amen.
INT: to the ages Amen

Romans 12:2 N-DMS
GRK: συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ
NAS: to this world, but be transformed
KJV: to this world: but
INT: fashion yourselves to the age this but

Romans 16:27 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: Christ, be the glory forever. Amen.
KJV: Christ for ever. Amen.
INT: to the ages Amen

1 Corinthians 1:20 N-GMS
GRK: συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου οὐχὶ
NAS: of this age? Has not God
KJV: of this world? hath
INT: debater the age of this not

1 Corinthians 2:6 N-GMS
GRK: οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ
NAS: not of this age nor
KJV: of this world, nor
INT: not the age of this nor

1 Corinthians 2:6 N-GMS
GRK: ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν
NAS: of this age, who are passing away;
KJV: of this world, that come to nought:
INT: rulers the age of this who

1 Corinthians 2:7 N-GMP
GRK: πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν
NAS: before the ages to our glory;
KJV: ordained before the world unto our
INT: before the ages for glory

1 Corinthians 2:8 N-GMS
GRK: ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν
NAS: of this age has understood;
KJV: of the princes of this world knew: for
INT: rulers the age of this has understood

1 Corinthians 3:18 N-DMS
GRK: ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ μωρὸς
NAS: in this age, he must become
KJV: in this world, let him become a fool,
INT: in the age this foolish

1 Corinthians 8:13 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἵνα μὴ
INT: to the age that not

1 Corinthians 10:11 N-GMP
GRK: τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν
NAS: the ends of the ages have come.
KJV: whom the ends of the world are come.
INT: ends of the ages are arrived

2 Corinthians 4:4 N-GMS
GRK: θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν
NAS: of this world has blinded
KJV: of this world hath blinded
INT: god of the age this blinded

2 Corinthians 9:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: HIS RIGHTEOUSNESS ENDURES FOREVER.
KJV: remaineth for ever.
INT: to the age

2 Corinthians 11:31 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ὅτι οὐ
NAS: He who is blessed forever, knows
KJV: blessed for evermore, knoweth that I
INT: to the ages that not

Galatians 1:4 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος
NAS: evil age, according
KJV: evil world, according
INT: out of the age of the has come presently

Galatians 1:5 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: [be] the glory forevermore. Amen.
KJV: [be] glory for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

Galatians 1:5 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

Ephesians 1:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ
NAS: in this age but also
KJV: in this world, but also
INT: in the age this but

Ephesians 2:2 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου
NAS: according to the course of this
KJV: according to the course of this
INT: according to the age the world

Ephesians 2:7 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις
NAS: so that in the ages to come
KJV: That in the ages to come he might shew
INT: in the ages that [are] coming

Ephesians 3:9 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ
NAS: of the mystery which for ages has been hidden
KJV: from the beginning of the world hath been hid
INT: from the ages in

Ephesians 3:11 N-GMP
GRK: πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν
NAS: [This was] in accordance with the eternal purpose
KJV: According to the eternal purpose which
INT: [the] purpose of the ages which he made

Ephesians 3:21 N-GMS
GRK: γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων
NAS: generations forever and ever.
KJV: all ages, world without end. Amen.
INT: generations of the age of the ages

Ephesians 3:21 N-GMP
GRK: αἰῶνος τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: generations forever and ever. Amen.
KJV: ages, world without end. Amen.
INT: age of the ages Amen

Philippians 4:20 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: [be] the glory forever and ever.
KJV: [be] glory for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

Philippians 4:20 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: [be] the glory forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

Colossians 1:26 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ
NAS: which has been hidden from the [past] ages and generations,
KJV: hath been hid from ages and from
INT: from the ages and from

1 Timothy 1:17 N-GMP
GRK: βασιλεῖ τῶν αἰώνων ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ
NAS: to the King eternal, immortal,
KJV: unto the King eternal, immortal,
INT: [the] King of the ages [the] immortal invisible

1 Timothy 1:17 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and glory forever and ever.
KJV: glory for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

1 Timothy 1:17 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: and glory forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

1 Timothy 6:17 N-DMS
GRK: τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ
NAS: present world not to be conceited
KJV: in this world, that they be not
INT: the present age charge not

2 Timothy 4:10 N-AMS
GRK: τὸν νῦν αἰῶνα καὶ ἐπορεύθη
NAS: present world, has deserted
KJV: this present world, and
INT: the present age and is gone

2 Timothy 4:18 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: to Him [be] the glory forever and ever.
KJV: [be] glory for ever and ever. Amen.
INT: unto the ages of the ages

2 Timothy 4:18 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

Titus 2:12 N-DMS
GRK: τῷ νῦν αἰῶνι
NAS: and godly in the present age,
KJV: in this present world;
INT: the present age

Hebrews 1:2 N-AMP
GRK: ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας
NAS: also He made the world.
KJV: also he made the worlds;
INT: he made the worlds

Hebrews 1:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
NAS: O GOD, IS FOREVER AND EVER,
KJV: [is] for ever and ever:
INT: [is] to the age of the age

Hebrews 1:8 N-GMS
GRK: αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ
NAS: IS FOREVER AND EVER, AND THE RIGHTEOUS
KJV: ever and ever: a sceptre
INT: age of the age and the

Hebrews 5:6 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν
NAS: [passage], YOU ARE A PRIEST FOREVER ACCORDING
KJV: for ever after
INT: to the age according to the

Hebrews 6:5 N-GMS
GRK: τε μέλλοντος αἰῶνος
NAS: and the powers of the age to come,
KJV: and the powers of the world to come,
INT: moreover of [the] to come age

Hebrews 6:20 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: a high priest forever according
KJV: for ever after
INT: to the age

Hebrews 7:17 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν
NAS: [of Him], YOU ARE A PRIEST FOREVER ACCORDING
KJV: for ever after
INT: for the age after the

Hebrews 7:21 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: YOU ARE A PRIEST FOREVER');
KJV: for ever after
INT: for the age

Hebrews 7:24 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει
NAS: He continues forever, holds
INT: for the age permanent he has

Hebrews 7:28 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον
NAS: made perfect forever.
KJV: who is consecrated for evermore.
INT: for the age has perfected

Hebrews 9:26 N-GMP
GRK: συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν
NAS: at the consummation of the ages He has been manifested
KJV: the end of the world hath he appeared
INT: [the] consummation of the ages for [the] putting away

Hebrews 11:3 N-AMP
GRK: κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ
NAS: we understand that the worlds were prepared
KJV: we understand that the worlds were framed
INT: to have been formed the worlds by [the] word of God

Hebrews 13:8 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας
NAS: yesterday and today and forever.
KJV: and for ever.
INT: to the ages

Hebrews 13:21 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: [be] the glory forever and ever.
KJV: [be] glory for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

Hebrews 13:21 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: [be] the glory forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

1 Peter 1:25 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτο δέ
NAS: ENDURES FOREVER. And this
KJV: endureth for ever. And this
INT: to the age this moreover

1 Peter 4:11 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and dominion forever and ever.
KJV: dominion for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

1 Peter 4:11 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: and dominion forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

1 Peter 5:11 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: To Him [be] dominion forever and ever. Amen.
KJV: dominion for ever and ever. Amen.
INT: for the ages Amen

2 Peter 3:18 N-GMS
GRK: εἰς ἡμέραν αἰῶνος ἀμήν
NAS: now and to the day of eternity. Amen.
KJV: and for ever. Amen.
INT: to [the] day of eternity Amen

1 John 2:17 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: of God lives forever.
KJV: abideth for ever.
INT: for the age

2 John 1:2 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: which abides in us and will be with us forever:
KJV: us for ever.
INT: to the age

Jude 1:13 N-AMS
GRK: σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται
NAS: darkness has been reserved forever.
KJV: of darkness for ever.
INT: of darkness to age has been kept

Jude 1:25 N-GMS
GRK: παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν
NAS: before all time and now and forever.
INT: all time and now

Jude 1:25 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: time and now and forever. Amen.
INT: all the ages Amen

Revelation 1:6 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and the dominion forever and ever. Amen.
KJV: dominion for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

Revelation 1:6 Noun-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
INT: ages of the ages Amen

Revelation 1:18 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: alive forevermore, and I have
KJV: alive for evermore, Amen; and
INT: to the ages of the ages

Revelation 1:18 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ ἔχω
INT: ages of the ages and have

Revelation 4:9 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: to Him who lives forever and ever,
KJV: liveth for ever and ever,
INT: to the ages of the ages

Revelation 4:9 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: to Him who lives forever and ever,
KJV: for ever and ever,
INT: ages of the ages

Revelation 4:10 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: Him who lives forever and ever,
KJV: him that liveth for ever and ever, and
INT: to the ages of the ages

Revelation 4:10 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ βαλοῦσιν
NAS: forever and ever, and will cast
KJV: for ever and ever, and cast
INT: ages of the ages and cast

Revelation 5:13 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and dominion forever and ever.
KJV: unto the Lamb for ever and ever.
INT: to the ages of the ages

Revelation 5:13 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and dominion forever and ever.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 5:14 Noun-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰωνας τῶν αἰώνων
KJV: him that liveth for ever and ever.
INT: for the ages of the ages

Revelation 5:14 Noun-GMP
GRK: αἰωνας τῶν αἰώνων
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 7:12 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: [be] to our God forever and ever.
KJV: God for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

Revelation 7:12 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

Revelation 10:6 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: by Him who lives forever and ever,
KJV: him that liveth for ever and ever, who
INT: to the ages of the ages

Revelation 10:6 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ὃς ἔκτισεν
NAS: forever and ever, WHO
KJV: for ever and ever, who created
INT: ages of the ages who created

Revelation 11:15 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and He will reign forever and ever.
KJV: he shall reign for ever and ever.
INT: to the ages of the ages

Revelation 11:15 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and He will reign forever and ever.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 14:11 N-AMP
GRK: αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει
NAS: goes up forever and ever;
KJV: ascendeth up for ever and ever: and
INT: of them to ages of ages goes up

Revelation 14:11 N-GMP
GRK: εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει καὶ
NAS: goes up forever and ever; they have no
KJV: for ever and ever: and they have
INT: to ages of ages goes up and

Revelation 15:7 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: of God, who lives forever and ever.
KJV: liveth for ever and ever.
INT: to the ages of the ages

Revelation 15:7 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: who lives forever and ever.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 19:3 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: HER SMOKE RISES UP FOREVER AND EVER.
KJV: rose up for ever and ever.
INT: to the ages of the ages

Revelation 19:3 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: RISES UP FOREVER AND EVER.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 20:10 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: day and night forever and ever.
KJV: night for ever and ever.
INT: for the ages of the ages

Revelation 20:10 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and night forever and ever.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 22:5 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: them; and they will reign forever and ever.
KJV: they shall reign for ever and ever.
INT: to the ages of the ages

Revelation 22:5 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: forever and ever.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page