1336. διηνεκής (diénekés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1336. διηνεκής (diénekés) — 4 Occurrences

Hebrews 7:3 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ διηνεκές
INT: to all time

Hebrews 10:1 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται
NAS: they offer continually year by year,
INT: to continually never is able

Hebrews 10:12 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν
NAS: for sins for all time, SAT DOWN
KJV: sins for ever, sat down on
INT: in perpetuity sat down at

Hebrews 10:14 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους
NAS: He has perfected for all time those
KJV: for ever them that are sanctified.
INT: for ever those [being] sanctified

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page