σπέρμα
Englishman's Concordance
σπέρμα (sperma) — 24 Occurrences

Matthew 13:24 N-ANS
GRK: σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ
NAS: who sowed good seed in his field.
KJV: which sowed good seed in his
INT: having sown good seed in the

Matthew 13:27 N-ANS
GRK: οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν
NAS: good seed in your field?
KJV: thou sow good seed in thy
INT: not good seed did you sow in

Matthew 13:37 N-ANS
GRK: τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ
NAS: the good seed is the Son
KJV: the good seed is
INT: the good seed is the

Matthew 13:38 N-NNS
GRK: δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν
NAS: and [as for] the good seed, these
KJV: the good seed are the children
INT: and [the] good seed these are

Matthew 22:24 N-ANS
GRK: καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ
KJV: and raise up seed unto his brother.
INT: and will raise up children for the brother

Matthew 22:25 N-ANS
GRK: μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν
NAS: and having no children left his wife
KJV: having no issue, left his
INT: not having seed left the

Mark 12:19 N-ANS
GRK: καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ
NAS: AND RAISE UP CHILDREN TO HIS BROTHER.
KJV: and raise up seed unto his brother.
INT: and raise up seed for the brother

Mark 12:20 N-ANS
GRK: οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα
NAS: leaving no children.
KJV: left no seed.
INT: not left seed

Mark 12:21 N-ANS
GRK: μὴ καταλιπὼν σπέρμα καὶ ὁ
NAS: no children; and the third
KJV: left he any seed: and the third
INT: not having left seed and the

Mark 12:22 N-ANS
GRK: οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα ἔσχατον πάντων
NAS: left no children. Last of all
KJV: left no seed: last of all
INT: not left seed last of all

Luke 20:28 N-ANS
GRK: καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ
NAS: AND RAISE UP CHILDREN TO HIS BROTHER.
KJV: and raise up seed unto his brother.
INT: and should raise up seed to the brother

John 8:33 N-NNS
GRK: πρὸς αὐτόν Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν
NAS: Him, We are Abraham's descendants and have never
KJV: We be Abraham's seed, and were
INT: to him Seed Abraham's we are

John 8:37 N-NNS
GRK: οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε
NAS: that you are Abraham's descendants; yet
KJV: ye are Abraham's seed; but ye seek
INT: I know that seed of Abraham you are

Acts 7:6 N-NNS
GRK: ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον
NAS: to this effect, that his DESCENDANTS WOULD BE ALIENS
KJV: That his seed should sojourn
INT: will be the descendants of him a sojourner

Romans 4:18 N-NNS
GRK: ἔσται τὸ σπέρμα σου
NAS: SO SHALL YOUR DESCENDANTS BE.
KJV: shall thy seed be.
INT: will be the descendants of you

Romans 9:7 N-NNS
GRK: ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ πάντες
NAS: they are Abraham's descendants, but: THROUGH
KJV: they are the seed of Abraham,
INT: because they are seed of Abraham [are] all

Romans 9:7 N-NNS
GRK: κληθήσεταί σοι σπέρμα
NAS: ISAAC YOUR DESCENDANTS WILL BE NAMED.
KJV: shall thy seed be called.
INT: will be named to you a seed

Romans 9:8 N-ANS
GRK: λογίζεται εἰς σπέρμα
NAS: are regarded as descendants.
KJV: are counted for the seed.
INT: are reckoned for seed

Romans 9:29 N-ANS
GRK: ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα ὡς Σόδομα
NAS: HAD LEFT TO US A POSTERITY, WE WOULD HAVE BECOME
KJV: had left us a seed, we had been as
INT: had left us a seed as Sodom

2 Corinthians 11:22 N-NNS
GRK: εἰσιν κἀγώ σπέρμα Ἀβραάμ εἰσιν
NAS: So am I. Are they descendants of Abraham?
KJV: Are they the seed of Abraham?
INT: are they I also Seed of Abraham are they

Galatians 3:19 N-NNS
GRK: ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται
NAS: until the seed would come
KJV: till the seed should come
INT: should have come the seed to whom promise has been made

Galatians 3:29 N-NNS
GRK: τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ κατ'
NAS: you are Abraham's descendants, heirs
KJV: are ye Abraham's seed, and heirs
INT: Abraham's seed you are according to

Hebrews 11:18 N-NNS
GRK: κληθήσεταί σοι σπέρμα
NAS: IN ISAAC YOUR DESCENDANTS SHALL BE CALLED.
KJV: shall thy seed be called:
INT: will be called your offspring

1 John 3:9 N-NNS
GRK: ποιεῖ ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν
NAS: because His seed abides
KJV: for his seed remaineth in
INT: practices because seed of him in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page