ὀφθαλμῶν
Englishman's Concordance
ὀφθαλμῶν (ophthalmōn) — 11 Occurrences

Matthew 9:29 N-GMP
GRK: ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων
NAS: He touched their eyes, saying,
KJV: their eyes, saying,
INT: he touched the eyes of them saying

Luke 19:42 N-GMP
GRK: ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου
NAS: they have been hidden from your eyes.
KJV: from thine eyes.
INT: they are hid from eyes of you

Acts 1:9 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
NAS: received Him out of their sight.
KJV: out of their sight.
INT: from the eyes of them

Acts 9:8 N-GMP
GRK: δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν
NAS: up from the ground, and though his eyes were open,
KJV: and when his eyes were opened, he saw
INT: moreover the eyes of him no one

Acts 9:18 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες
NAS: there fell from his eyes something like
KJV: from his eyes as it had been scales:
INT: from the eyes as it were scales

Romans 3:18 N-GMP
GRK: ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
NAS: OF GOD BEFORE THEIR EYES.
KJV: before their eyes.
INT: before the eyes of them

1 John 2:16 N-GMP
GRK: ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ
NAS: and the lust of the eyes and the boastful pride
KJV: the lust of the eyes, and
INT: desire of the eyes and the

Revelation 4:6 N-GMP
GRK: ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ
NAS: full of eyes in front
KJV: beasts full of eyes before and
INT: living creatures full of eyes in front and

Revelation 4:8 N-GMP
GRK: ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν καὶ ἀνάπαυσιν
NAS: are full of eyes around
KJV: [they were] full of eyes within:
INT: within full of eyes and cessation

Revelation 7:17 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
NAS: every tear from their eyes.
KJV: from their eyes.
INT: from the eyes of them

Revelation 21:4 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν καὶ
NAS: tear from their eyes; and there will no
KJV: from their eyes; and there shall be
INT: from the eyes of them and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page