ἔχων
Englishman's Concordance
ἔχων (echōn) — 86 Occurrences

Matthew 7:29 V-PPA-NMS
GRK: ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ
NAS: for He was teaching them as [one] having authority,
KJV: them as [one] having authority, and
INT: as authority having and not

Matthew 8:9 V-PPA-NMS
GRK: ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν
KJV: under authority, having soldiers under
INT: authority I appoint having under myself

Matthew 11:15 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: He who has ears
KJV: He that hath ears to hear,
INT: He that has ears let him hear

Matthew 12:10 V-PPA-NMS
GRK: ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν καὶ
KJV: a man which had [his] hand
INT: a man hand having withered And

Matthew 13:9 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: He who has ears, let him hear.
KJV: Who hath ears to hear,
INT: He that has ears let him hear

Matthew 13:43 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῶν Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: of their Father. He who has ears,
KJV: Father. Who hath ears to hear,
INT: of them He that has ears let him hear

Matthew 19:22 V-PPA-NMS
GRK: ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
NAS: grieving; for he was one who owned much
KJV: for he had great
INT: he had indeed he has possessions many

Matthew 22:12 V-PPA-NMS
GRK: ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου
KJV: not having a wedding
INT: here not having garment of wedding

Matthew 22:24 V-PPA-NMS
GRK: ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα ἐπιγαμβρεύσει
NAS: A MAN DIES HAVING NO CHILDREN,
KJV: a man die, having no children,
INT: should die not having children will marry

Matthew 22:25 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν
NAS: and died, and having no
KJV: deceased, and, having no issue,
INT: and not having seed left

Mark 1:22 V-PPA-NMS
GRK: ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ
NAS: for He was teaching them as [one] having authority,
KJV: them as one that had authority, and
INT: as authority having and not

Mark 3:1 V-PPA-NMS
GRK: ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα
KJV: a man there which had a withered hand.
INT: a man withered having the hand

Mark 10:22 V-PPA-NMS
GRK: ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
NAS: grieving, for he was one who owned much
KJV: grieved: for he had great possessions.
INT: he had indeed he has possessions many

Luke 3:11 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῖς Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας
NAS: and say to them, The man who has two
KJV: unto them, He that hath two
INT: to them He that has two tunics

Luke 3:11 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως
NAS: none; and he who has food
KJV: and he that hath meat,
INT: and he that has food likewise

Luke 4:33 V-PPA-NMS
GRK: ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου
NAS: there was a man possessed by the spirit
KJV: a man, which had a spirit
INT: was a man having a spirit of a demon

Luke 7:2 V-PPA-NMS
GRK: δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾷν
KJV: dear unto him, was sick, and ready
INT: servant sick being was about to die

Luke 7:8 V-PPA-NMS
GRK: ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν
KJV: under authority, having under me
INT: authority appointed having under myself

Luke 8:8 V-PPA-NMS
GRK: ἐφώνει Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν
NAS: He would call out, He who has ears
KJV: he cried, He that hath ears
INT: he cried the [one] that has ears to hear

Luke 8:27 V-PPA-NMS
GRK: τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια καὶ
NAS: from the city who was possessed with demons;
KJV: man, which had devils long
INT: the city having demons and

Luke 14:35 V-PPA-NMS
GRK: αὐτό Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν
NAS: it is thrown out. He who has ears
KJV: it out. He that hath ears to hear,
INT: it He that has ears to hear

Luke 15:4 V-PPA-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα
NAS: among you, if he has a hundred
KJV: of you, having an hundred sheep,
INT: of you having a hundred sheep

Luke 17:7 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ
NAS: Which of you, having a slave plowing
KJV: of you, having a servant plowing
INT: you a servant having plowing or

Luke 19:17 V-PPA-NMS
GRK: ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα
KJV: a very little, have thou authority
INT: be you authority having over ten

Luke 20:28 V-PPA-NMS
GRK: ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ
NAS: DIES, having a wife,
KJV: brother die, having a wife, and
INT: brother should die having a wife and

Luke 22:36 V-PPA-NMS
GRK: νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω
NAS: whoever has a money belt
KJV: now, he that hath a purse,
INT: now the [one] who has a purse let him take [it]

Luke 22:36 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ
NAS: a bag, and whoever has no sword
KJV: and he that hath no
INT: he who not has [one] let him sell the

John 3:29 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων τὴν νύμφην
NAS: He who has the bride
KJV: He that hath the bride is
INT: He that has the bride

John 5:5 V-PPA-NMS
GRK: ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ
NAS: was there who had been ill
KJV: there, which had an infirmity
INT: eight years being in the

John 12:6 V-PPA-NMS
GRK: τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα
NAS: he was a thief, and as he had the money box,
KJV: a thief, and had the bag, and
INT: the moneybag had what was put into [it]

John 14:21 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων τὰς ἐντολάς
NAS: He who has My commandments and keeps
KJV: He that hath my commandments,
INT: He that has the commandments

John 18:10 V-PPA-NMS
GRK: οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν
NAS: Peter then, having a sword, drew
KJV: Simon Peter having a sword drew
INT: then Peter having a sword drew

Acts 24:15 V-PPA-NMS
GRK: ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν
NAS: having a hope in God,
KJV: And have hope toward
INT: a hope having in

Acts 28:19 V-PPA-NMS
GRK: ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν
NAS: to Caesar, not that I had any
KJV: not that I had ought to accuse
INT: nation of me having anything to lay against

Romans 15:23 V-PPA-NMS
GRK: μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς
NAS: regions, and since I have had for many
KJV: But now having no more place
INT: no longer place having in the

Romans 15:23 V-PPA-NMS
GRK: ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν
KJV: and having a great desire
INT: great desire moreover having to come

1 Corinthians 6:1 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν
NAS: Does any one of you, when he has a case
KJV: any of you, having a matter against
INT: of you a matter having against the

1 Corinthians 7:37 V-PPA-NMS
GRK: ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν
NAS: firm in his heart, being under no
KJV: in his heart, having no necessity,
INT: firm not having necessity authority

1 Corinthians 11:4 V-PPA-NMS
GRK: κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν
NAS: man who has [something] on his head
KJV: prophesying, having [his] head
INT: [anything] on [his] head having puts to shame the

Philippians 1:23 V-PPA-NMS
GRK: τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ
NAS: from both [directions], having the desire
KJV: betwixt two, having a desire to
INT: the desire having for

Philippians 3:4 V-PPA-NMS
GRK: καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ
NAS: I myself might have confidence
KJV: might also have confidence in
INT: Though I have trust even

Philippians 3:9 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῷ μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην
NAS: and may be found in Him, not having a righteousness
KJV: not having mine own
INT: him not having my own righteousness

1 Timothy 1:19 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων πίστιν καὶ
NAS: keeping faith and a good
KJV: Holding faith, and
INT: holding faith and

1 Timothy 6:16 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν φῶς
NAS: who alone possesses immortality
KJV: Who only hath immortality, dwelling
INT: who alone has immortality in light

2 Timothy 2:19 V-PPA-NMS
GRK: θεοῦ ἕστηκεν ἔχων τὴν σφραγῖδα
NAS: of God stands, having this seal,
KJV: standeth sure, having this seal,
INT: God stands having the seal

Titus 1:6 V-PPA-NMS
GRK: ἀνήρ τέκνα ἔχων πιστά μὴ
NAS: wife, having children
KJV: of one wife, having faithful children
INT: husband children having believing not

Titus 2:8 V-PPA-NMS
GRK: ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ
NAS: will be put to shame, having nothing
KJV: may be ashamed, having no
INT: might be ashamed nothing having to say concerning

Philemon 1:8 V-PPA-NMS
GRK: Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι
NAS: Therefore, though I have enough
KJV: Wherefore, though I might be much bold
INT: Christ boldness having to order you

Hebrews 7:3 V-PPA-NMS
GRK: ζωῆς τέλος ἔχων ἀφωμοιωμένος δὲ
NAS: without genealogy, having neither
KJV: without descent, having neither
INT: of life end having having been made like moreover

Hebrews 10:1 V-PPA-NMS
GRK: Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος
NAS: For the Law, since it has [only] a shadow
KJV: the law having a shadow
INT: a shadow indeed having the law

1 John 3:3 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα
NAS: And everyone who has this hope
KJV: And every man that hath this hope
INT: everyone that has the hope

1 John 5:12 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων τὸν υἱὸν
NAS: He who has the Son has
KJV: He that hath the Son hath
INT: he that has the Son

1 John 5:12 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν
NAS: the life; he who does not have the Son
KJV: life; [and] he that hath not
INT: he that not has the Son

2 John 1:12 V-PPA-NMS
GRK: Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν
NAS: Though I have many things to write
KJV: Having many things to write
INT: Many things having to you to write

Revelation 1:16 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἔχων ἐν τῇ
NAS: In His right hand He held seven stars,
KJV: And he had in his
INT: and having in the

Revelation 2:7 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων οὖς ἀκουσάτω
NAS: He who has an ear, let him hear
KJV: He that hath an ear, let him hear
INT: He that has an ear let him hear

Revelation 2:11 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων οὖς ἀκουσάτω
NAS: He who has an ear, let him hear
KJV: He that hath an ear, let him hear
INT: He that has an ear let him hear

Revelation 2:12 V-PPA-NMS
GRK: λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν
NAS: write: The One who has the sharp
KJV: saith he which hath the sharp
INT: says he who has the sword

Revelation 2:17 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων οὖς ἀκουσάτω
NAS: He who has an ear, let him hear
KJV: He that hath an ear, let him hear
INT: He that has an ear let him hear

Revelation 2:18 V-PPA-NMS
GRK: θεοῦ ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: The Son of God, who has eyes like
KJV: of God, who hath his eyes
INT: of God he who has the eyes

Revelation 2:29 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων οὖς ἀκουσάτω
NAS: He who has an ear, let him hear
KJV: He that hath an ear, let him hear
INT: He that has an ear let him hear

Revelation 3:1 V-PPA-NMS
GRK: λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ
NAS: write: He who has the seven
KJV: saith he that hath the seven
INT: says he who has the seven

Revelation 3:6 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων οὖς ἀκουσάτω
NAS: He who has an ear, let him hear
KJV: He that hath an ear, let him hear
INT: He that has an ear let him hear

Revelation 3:7 V-PPA-NMS
GRK: ἀληθινός ὁ ἔχων τὴν κλεῖν
NAS: who is true, who has the key
KJV: he that is true, he that hath the key
INT: true [one] he who has the key

Revelation 3:13 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων οὖς ἀκουσάτω
NAS: He who has an ear, let him hear
KJV: He that hath an ear, let him hear
INT: He that has an ear let him hear

Revelation 3:22 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων οὖς ἀκουσάτω
NAS: He who has an ear, let him hear
KJV: He that hath an ear, let him hear
INT: He that has an ear let him hear

Revelation 4:7 V-PPA-NMS
GRK: τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον
NAS: and the third creature had a face like
KJV: the third beast had a face as
INT: third living creature having the face

Revelation 4:8 V-PPA-NMS
GRK: ἓν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας
NAS: each one of them having six wings,
KJV: the four beasts had each of them
INT: one of them had respectively wings

Revelation 5:6 V-PPA-NMS
GRK: ὡς ἐσφαγμένον ἔχων κέρατα ἑπτὰ
NAS: as if slain, having seven horns
KJV: it had been slain, having seven
INT: as having been slain having horns seven

Revelation 6:2 V-PPA-NMS
GRK: ἐπ' αὐτὸν ἔχων τόξον καὶ
NAS: and he who sat on it had a bow;
KJV: on him had a bow; and
INT: on it having a bow and

Revelation 6:5 V-PPA-NMS
GRK: ἐπ' αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν
NAS: and he who sat on it had a pair of scales
KJV: on him had a pair of balances in
INT: on it having a pair of scales in

Revelation 8:3 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν
NAS: at the altar, holding a golden
KJV: at the altar, having a golden censer;
INT: the altar having a altar of incense golden

Revelation 9:14 V-PPA-NMS
GRK: ἀγγέλῳ ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα
NAS: angel who had the trumpet,
KJV: angel which had the trumpet, Loose
INT: angel who had the trumpet

Revelation 10:2 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἔχων ἐν τῇ
NAS: and he had in his hand a little book
KJV: And he had in his
INT: and he had in the

Revelation 12:3 V-PPA-NMS
GRK: μέγας πυρρός ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ
NAS: red dragon having seven heads
KJV: red dragon, having seven heads
INT: great red having heads seven

Revelation 12:12 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν
NAS: has come down to you, having great
KJV: unto you, having great wrath,
INT: to you having fury great

Revelation 13:17 V-PPA-NMS
GRK: μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα
NAS: except the one who has the mark,
KJV: sell, save he that had the mark, or
INT: not he who has the mark

Revelation 13:18 V-PPA-NMS
GRK: ἐστίν ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω
NAS: is wisdom. Let him who has understanding
KJV: wisdom. Let him that hath understanding
INT: is He who has understanding let him count

Revelation 14:14 V-PPA-NMS
GRK: υἱὸν ἀνθρώπου ἔχων ἐπὶ τῆς
NAS: a son of man, having a golden crown
KJV: unto the Son of man, having on his
INT: [a] son of man having on the

Revelation 14:17 V-PPA-NMS
GRK: τῷ οὐρανῷ ἔχων καὶ αὐτὸς
NAS: and he also had a sharp
KJV: he also having a sharp sickle.
INT: heaven having also he

Revelation 14:18 V-PPA-NMS
GRK: θυσιαστηρίου ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ
NAS: angel, the one who has power
KJV: from the altar, which had power
INT: altar having authority over

Revelation 17:3 V-PPA-NMS
GRK: ὀνόματα βλασφημίας ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ
NAS: names, having seven
KJV: names of blasphemy, having seven heads
INT: of names of blasphemy having heads seven

Revelation 17:9 V-PPA-NMS
GRK: νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν αἱ
NAS: is the mind which has wisdom.
KJV: which hath wisdom.
INT: mind which has wisdom The

Revelation 19:12 V-PPA-NMS
GRK: διαδήματα πολλά ἔχων ὄνομα γεγραμμένον
NAS: diadems; and He has a name
KJV: crowns; and he had a name
INT: diadems many having a name written

Revelation 20:6 V-PPA-NMS
GRK: ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν
NAS: and holy is the one who has a part
KJV: and holy [is] he that hath part in
INT: holy [is] he who has part in

Revelation 21:14 V-PPA-NMS
GRK: τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα
NAS: of the city had twelve
KJV: of the city had twelve
INT: of the city having foundations twelve

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page