δοῦλος
Englishman's Concordance
δοῦλος (doulos) — 35 Occurrences

Matthew 10:24 N-NMS
GRK: διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν
NAS: nor a slave above
KJV: nor the servant above
INT: teacher nor a servant above the

Matthew 10:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ
NAS: his teacher, and the slave like
KJV: master, and the servant as his
INT: and the servant as the

Matthew 18:26 N-NMS
GRK: οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ
NAS: So the slave fell
KJV: The servant therefore fell down,
INT: therefore the servant fell on his knees to him

Matthew 18:28 N-NMS
GRK: δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν
NAS: But that slave went out and found
KJV: the same servant went out,
INT: moreover the servant same found

Matthew 20:27 N-NMS
GRK: ἔσται ὑμῶν δοῦλος
NAS: among you shall be your slave;
KJV: let him be your servant:
INT: let him be your slave

Matthew 24:45 N-NMS
GRK: ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος
NAS: and sensible slave whom
KJV: and wise servant, whom his
INT: the faithful servant and wise

Matthew 24:46 N-NMS
GRK: μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν
NAS: Blessed is that slave whom his master
KJV: Blessed [is] that servant, whom his
INT: Blessed [is] the servant that whom

Matthew 24:48 N-NMS
GRK: ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν
NAS: that evil slave says
KJV: that evil servant shall say in
INT: the evil servant that in

Mark 10:44 N-NMS
GRK: ἔσται πάντων δοῦλος
NAS: among you shall be slave of all.
KJV: the chiefest, shall be servant of all.
INT: will be of all slave

Luke 7:2 N-NMS
GRK: δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων
NAS: And a centurion's slave, who
KJV: a certain centurion's servant, who was
INT: moreover a certain servant sick being

Luke 12:43 N-NMS
GRK: μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν
NAS: Blessed is that slave whom his master
KJV: Blessed [is] that servant, whom his
INT: Blessed [is] the servant that whom

Luke 12:45 N-NMS
GRK: εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν
NAS: But if that slave says in his heart,
KJV: if that servant say in
INT: should say the servant that in

Luke 12:47 N-NMS
GRK: δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς
NAS: And that slave who knew his master's
KJV: And that servant, which knew
INT: moreover servant who having known

Luke 14:21 N-NMS
GRK: παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ
NAS: And the slave came
KJV: So that servant came, and shewed
INT: having come the servant reported to the

Luke 14:22 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ δοῦλος Κύριε γέγονεν
NAS: And the slave said, 'Master,
KJV: And the servant said, Lord,
INT: said the servant Sir it has been done

John 8:34 N-NMS
GRK: τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς
NAS: who commits sin is the slave of sin.
KJV: sin is the servant of sin.
INT: the sin a slave is of the

John 8:35 N-NMS
GRK: ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει
NAS: The slave does not remain
KJV: And the servant abideth not
INT: and [the] slave not abides

John 13:16 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ
NAS: I say to you, a slave is not greater
KJV: I say unto you, The servant is not
INT: not Is a servant greater than the

John 15:15 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν
NAS: you slaves, for the slave does not know
KJV: servants; for the servant knoweth not
INT: for the servant not knows

John 15:20 N-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ
NAS: that I said to you, 'A slave is not greater
KJV: said unto you, The servant is not
INT: not Is a servant greater than the

Romans 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: Paul, a bond-servant of Christ Jesus,
KJV: Paul, a servant of Jesus Christ,
INT: Paul servant of Jesus Christ

1 Corinthians 7:21 N-NMS
GRK: δοῦλος ἐκλήθης μή
NAS: Were you called while a slave? Do not worry
KJV: Art thou called [being] a servant? care
INT: servant [being] were you called not

1 Corinthians 7:22 N-NMS
GRK: κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου
NAS: in the Lord while a slave, is the Lord's
KJV: the Lord, [being] a servant, is
INT: [the] Lord having been called [being] a slave a freedman of [the] Lord

1 Corinthians 7:22 N-NMS
GRK: ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ
NAS: while free, is Christ's slave.
KJV: is Christ's servant.
INT: free having been called a slave is of Christ

Galatians 1:10 N-NMS
GRK: ἤρεσκον Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν
NAS: men, I would not be a bond-servant of Christ.
KJV: not be the servant of Christ.
INT: I were pleasing Christ's servant not anyhow

Galatians 3:28 N-NMS
GRK: οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος
NAS: there is neither slave nor free man,
KJV: there is neither bond nor free,
INT: neither there is slave nor free

Galatians 4:7 N-NMS
GRK: οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός
NAS: you are no longer a slave, but a son;
KJV: thou art no more a servant, but a son;
INT: no longer you are slave but son

Ephesians 6:8 N-NMS
GRK: κυρίου εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος
NAS: from the Lord, whether slave or free.
KJV: whether [he be] bond or
INT: Lord whether slave or free

Colossians 3:11 N-NMS
GRK: βάρβαρος Σκύθης δοῦλος ἐλεύθερος ἀλλὰ
NAS: Scythian, slave and freeman,
KJV: Scythian, bond [nor] free:
INT: barbarian Scythian slave free but

Colossians 4:12 N-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: is one of your number, a bondslave of Jesus
KJV: you, a servant of Christ,
INT: of you a servant of Christ Jesus

Titus 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος θεοῦ ἀπόστολος
NAS: Paul, a bond-servant of God
KJV: Paul, a servant of God, and
INT: Paul servant of God an apostle

James 1:1 N-NMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα
NAS: James, a bond-servant of God
KJV: James, a servant of God and
INT: Jesus Christ servant to the twelve

2 Peter 1:1 N-NMS
GRK: Συμεὼν ΠΕΤΡΟΣ δοῦλος καὶ ἀπόστολος
NAS: Peter, a bond-servant and apostle
KJV: Simon Peter, a servant and an apostle
INT: Simon Peter servant and apostle

Jude 1:1 N-NMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς δὲ
NAS: Jude, a bond-servant of Jesus Christ,
KJV: Jude, the servant of Jesus Christ,
INT: of Jesus Christ servant brother moreover

Revelation 6:15 N-NMS
GRK: καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος
NAS: and every slave and free man
KJV: and every bondman, and every
INT: and every servant and free [man]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page