5117. topos
Strong's Concordance
topos: a place
Original Word: τόπος, ου, ὁ
Part of Speech: Noun, Masculine
Transliteration: topos
Phonetic Spelling: (top'-os)
Short Definition: a place
Definition: a place, region, seat; an opportunity.
Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 5117: τόπος

τόπος, τόπου, , in Attic from Aeschylus and his contemporaries on; the Sept. מָקום; place; i. e.:

1. properly, any portion of space marked off, as it were, from surrounding, space; used of

a. an inhabited place, as a city, village, district: Luke 4:37; Luke 10:1; Acts 12:12; Acts 16:3; Acts 27:2, 8; 1 Corinthians 1:2; 2 Corinthians 2:14; 1 Thessalonians 1:8; Revelation 18:17 (G L T Tr WH); τόν τόπον καί τό ἔθνος, the place which the nation inhabit, i. e. the holy land and the Jewish people, John 11:48 (cf. 2 Macc. 5:19f); τόπος ἅγιος, the temple (which the Sept. of Isa. Ix. 13 calls ἅγιος τόπος τοῦ Θεοῦ), Matthew 24:15. of a house, Acts 4:31. of uninhabited places, with adjectives: ἔρημος, Matthew 14:13, 15; Mark 1:35; Mark 6:31; Luke 4:42; Luke 9:10 R G L, 12; πεδινός, Luke 6:17; ἄνυδρος, plural, Matthew 12:43; Luke 11:24. of any place whatever: κατά τόπους (R. V. in divers places) i. e. the world over (but see κατά, II. 3 a. α.), Matthew 24:7; Mark 13:8; (ἐν παντί τόπῳ, 2 Thessalonians 3:16 Lachmann); of places in the sea, τραχεῖς τόποι, Acts 27:29 (R. V. rocky ground); τόπος διθάλασσος (A. V. place where two seas met); Acts 27:41. of that 'place' where what is narrated occurred: Luke 10:32; Luke 19:5; Luke 22:40; John 5:13; John 6:10; John 18:2. of a place or spot where one can settle, abide, dwell: ἑτοιμάζειν τίνι τόπον, John 14:2f, cf. Revelation 12:6; ἔχειν τόπον, a place to dwell in, Revelation, the passage cited; οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι, Luke 2:7; διδόναι τίνι τόπον, to give one place, give way to one, Luke 14:9a; τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς, Revelation 20:11; of the seat which one gets in any gathering, as at a feast, Luke 14:10; τήν ἔσχατον τόπον, κατέχειν, Luke 14:9b; of the place or spot occupied by things placed in it, John 20:7. the particular place referred to is defined by I the words appended: — by a genitive, τόπος τῆς βασάνου, Luke 16:28; τῆς καταπαύσεώς, Acts 7:49; κρανίου, Matthew 27:33; Mark 15:22; John 19:17; (τόν τόπον τῶν ἥλων, John 20:25b L T Tr marginal reading); — by the addition of οὗ, ὅπου, ἐφ' or ἐν , followed by finite verbs, Matthew 28:6; Mark 16:6; John 4:20; John 6:23; John 10:40; John 11:6, 30.; ; Acts 7:33; Romans 9:26; — by the addition of a proper name: τόπος λεγόμενος, or καλούμενος, Matthew 27:33; Mark 15:22; Luke 23:33; John 19:13; Revelation 16:16; τόπος τίνος, the place which a person or thing occupies or has a right to: Revelation 2:5; Revelation 6:14; Revelation 12:8; where a thing is hidden, τῆς μαχαίρας, i. e. its sheath, Matthew 26:52. the abode assigned by God to one after death wherein to receive his merited portion of bliss or of misery: ( ἴδιος τίνος (τίνος), universally, Ignatius ad Magnes. 5, 1 [ET] (cf. αἰώνιος τόπος, Tobit 3:6)); applied to Gehenna, Acts 1:25 (see ἴδιος, 1 c.); ὀφειλόμενος τόπος, of heaven, Polycarp, ad Philip. 9, 2 [ET]; Clement of Rome, 1 Cor. 5, 4 [ET]; also ἅγιος τόπος, ibid. 5, 7 [ET]; ( ὡρισμένος τόπος the Epistle of Barnabas 19, 1 [ET]; Act. Paul et Thecl. 28; see especially Harnack's note on Clement of Rome, 1 Cor. 5, 4 [ET]).

b. a place (passage) in a book: Luke 4:17 (καί ἐν ἄλλῳ τόπῳ φησίν, Xenophon, mem. 2, 1, 20 ((but this is doubtful; cf. Liddell and Scott, under the word, I. 4; yet cf. Kühner, ad loc.); Philo de Joseph., § 26; Clement of Rome, 1 Cor. 8, 4 [ET]); in the same sense χώρα in Josephus, Antiquities 1, 8, 3).

2. metaphorically,

a. the condition or station held by one in any company or assembly: ἀναπληρουν τόν τόπον τοῦ ἰδιώτου (R. V. filleth the place of the unlearned), 1 Corinthians 14:16; τῆς διακονίας ταύτης καί ἀποστολῆς (R. V. the place in this ministry, etc.), Acts 1:25 L T Tr WH.

b. opportunity, power, occasion for acting: τόπον λαμβάνειν τῆς ἀπολογίας, opportunity to make his defense, Acts 25:16 (ἔχειν τῆς ἀπολογίας, Josephus, Antiquities 16, 8, 5); τόπον διδόναι τῇ ὀργή (namely, τοῦ Θεοῦ), Romans 12:19; τῷ δαιβόλω, Ephesians 4:27 (τῷ ἰατρῷ, to his curative efforts in one's case, Sir. 38:12; νόμῳ ὑψίστου, Sir. 19:17; τόπον διδόναι τινα, followed by an infinitive, Sir. 4:5); τόπος μετανοίας εὑρίσκειν, Hebrews 12:17, on this passage, see εὑρίσκω, 3 (διδόναι. Wis. 12:10; Clement of Rome, 1 Cor. 7, 5 [ET]; Latinlocum relinquere paenitentiae, Livy 44, 10; 24, 26; (Pliny, epistle ad Trajan 96 (97), 10 cf. 2); ἔχειν τόπον μετανοίας, Tat. or. ad Graec. 15 at the end; διά τό μή καταλείπεσθαι σφισις τόπον ἐλέους μηδέ συγγνωμης, Polybius 1, 88, 2); τόπον ἔχειν namely, τοῦ εὐαγγελίζεσθαι, Romans 15:23; ἐζητεῖτο τόπος, with a genitive of the thing for which influence is sought among men: διαθήκης, passive Hebrews 8:7 ((cf. μέμφομαι)). [SYNONYMS: τόπος 1, χώρα, χωρίον: τόπος place, indefinite; a portion of space viewed in reference to its occupancy, or as appropriated to a thing; χώρα region, country, extensive; space, yet bounded; χωρίον parcel of ground (John 4:5), circumscribed; a definite portion of space viewed as enclosed or complete in itself; τόπος and χωρίον (plural, R. V. lands) occur together in Acts 28:7. Cf. Schmidt, chapter 41.]

Strong's Exhaustive Concordance
a place

Apparently a primary word; a spot (general in space, but limited by occupancy; whereas chora is a large but participle locality), i.e. Location (as a position, home, tract, etc.); figuratively, condition, opportunity; specially, a scabbard -- coast, licence, place, X plain, quarter, + rock, room, where.

see GREEK chora

Forms and Transliterations
τόποι τοποις τόποις τοπον τόπον τοπος τόπος τοπου τόπου τοπους τόπους τοπω τόπω τόπῳ τοπων τόπων τορευταί τορευτή τορευτήν τορευτοί τορευτόν τορευτός τορευτών topo topō tópoi tópōi topois tópois topon topōn tópon tópōn topos tópos topou tópou topous tópous
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Greek 5117
94 Occurrences


τόπῳ — 15 Occ.
τόπων — 3 Occ.
τόποις — 2 Occ.
τόπον — 46 Occ.
τόπος — 16 Occ.
τόπου — 7 Occ.
τόπους — 5 Occ.

Matthew 12:43 N-GMP
GRK: δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν
NAS: through waterless places seeking rest,
KJV: through dry places, seeking rest,
INT: through waterless places seeking rest

Matthew 14:13 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν
NAS: to a secluded place by Himself;
KJV: into a desert place apart: and
INT: to a secluded place apart himself

Matthew 14:15 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ
NAS: This place is desolate
KJV: This is a desert place, and the time
INT: is the place and the

Matthew 14:35 N-GMS
GRK: ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν
NAS: And when the men of that place recognized
KJV: of that place had knowledge
INT: men the place of that sent

Matthew 24:7 N-AMP
GRK: σεισμοὶ κατὰ τόπους
NAS: and in various places there will be famines
KJV: earthquakes, in divers places.
INT: earthquakes in [various] places

Matthew 24:15 N-DMS
GRK: ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ὁ
NAS: in the holy place (let the reader
KJV: the holy place, (whoso readeth,
INT: standing in [the] place holy (he who

Matthew 26:52 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον αὐτῆς πάντες
NAS: back into its place; for all
KJV: into his place: for all they
INT: into the place of it all

Matthew 27:33 N-AMS
GRK: ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθά
NAS: And when they came to a place called
KJV: unto a place called
INT: having come to a place called Golgotha

Matthew 27:33 N-NMS
GRK: ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος
NAS: which means Place of a Skull,
KJV: is to say, a place of a skull,
INT: is of a skull place called

Matthew 28:6 N-AMS
GRK: ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο
NAS: see the place where
KJV: Come, see the place where the Lord
INT: see the place where was lying

Mark 1:35 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο
NAS: to a secluded place, and was praying
KJV: a solitary place, and there
INT: into solitary a place and there was praying

Mark 1:45 N-DMP
GRK: ἐπ' ἐρήμοις τόποις ἦν καὶ
NAS: out in unpopulated areas; and they were coming
KJV: in desert places: and they came
INT: in solitary places was and

Mark 6:11 N-NMS
GRK: ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται
NAS: Any place that does not receive
INT: that anyhow place not will receive

Mark 6:31 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε
NAS: to a secluded place and rest
KJV: into a desert place, and rest
INT: to [a] solitary place and rest

Mark 6:32 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν
NAS: to a secluded place by themselves.
KJV: into a desert place by ship privately.
INT: into solitary a place by themselves

Mark 6:35 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἤδη
NAS: This place is desolate
KJV: This is a desert place, and now
INT: is the place and already [it is]

Mark 13:8 N-AMP
GRK: σεισμοὶ κατὰ τόπους ἔσονται λιμοί
NAS: in various places; there will [also] be famines.
KJV: in divers places, and
INT: earthquakes throughout places there will be famines

Mark 15:22 N-AMS
GRK: τὸν Γολγοθὰν τόπον ὅ ἐστιν
NAS: they brought Him to the place Golgotha,
KJV: him unto the place Golgotha, which
INT: Golgotha a place which is

Mark 15:22 N-NMS
GRK: μεθερμηνευόμενον Κρανίου Τόπος
NAS: which is translated, Place of a Skull.
KJV: being interpreted, The place of a skull.
INT: translated of a skull place

Mark 16:6 N-NMS
GRK: ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν
NAS: behold, [here is] the place where
KJV: here: behold the place where they laid
INT: behold the place where they laid

Luke 2:7 N-NMS
GRK: ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ
NAS: there was no room for them in the inn.
KJV: there was no room for them in
INT: there was for them a place in the

Luke 4:17 N-AMS
GRK: εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν
NAS: and found the place where
KJV: he found the place where
INT: he found the place where it was

Luke 4:37 N-AMS
GRK: εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου
NAS: into every locality in the surrounding district.
KJV: every place of the country round about.
INT: into every place of the surrounding region

Luke 4:42 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἱ
NAS: to a secluded place; and the crowds
KJV: into a desert place: and the people
INT: into a solitary place and the

Luke 6:17 N-GMS
GRK: ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ καὶ
NAS: on a level place; and [there was] a large
INT: he stood on a place level and

94 Occurrences

5116
Top of Page
Top of Page