3605. kol
Strong's Exhaustive Concordance
in all manner, ye, altogether, any manner, enough, every one, place, thing,

Or (Jer. 33:8) kowl {kole}; from kalal; properly, the whole; hence, all, any or every (in the singular only, but often in a plural sense) -- (in) all (manner, (ye)), altogether, any (manner), enough, every (one, place, thing), howsoever, as many as, (no-)thing, ought, whatsoever, (the) whole, whoso(-ever).

see HEBREW kalal

Forms and Transliterations
בְּֽכָל־ בְּכָ֨ל־ בְּכָֽל־ בְּכָל־ בְּכֹ֖ל בְּכֹ֣ל בְּכֹ֣ל ׀ בְּכֹ֤ל בְּכֹ֥ל בְּכֹ֨ל בְּכֹל֙ בְּכֹל֩ בְּכֻלָּ֣ם בְכָֽל־ בְכָל־ בַּכֹּ֔ל בַּכֹּ֣ל בַּכֹּ֥ל בַּכֹּֽל׃ בַכֹּ֔ל בַכֹּל֙ בכל בכל־ בכל׃ בכלם הֲיָכ֣וֹל הֲיָכ֥וֹל הֲכֹ֣ל הֵאָכֹ֣ל הֵאָכֹ֥ל הַכֹּ֑ל הַכֹּ֔ל הַכֹּ֕ל הַכֹּ֖ל הַכֹּ֗ל הַכֹּ֛ל הַכֹּ֞ל הַכֹּ֣ל הַכֹּ֥ל הַכֹּֽל׃ הַכֹּל֙ האכל היכול הכל הכל׃ וְ֝כֹ֗ל וְ֠כֹל וְ֭כֻלָּם וְֽכָל־ וְהַכֹּ֖ל וְכָ֨ל־ וְכָֽל־ וְכָל־ וְכֹ֖ל וְכֹ֗ל וְכֹ֛ל וְכֹ֞ל וְכֹ֡ל וְכֹ֣ל וְכֹ֣ל ׀ וְכֹ֥ל וְכֹ֨ל וְכֹל֙ וְכֹל֩ וְכֻלְּכֶם֙ וְכֻלָּ֣ם וְכֻלָּ֤נוּ וְכֻלָּ֥ם וְכֻלּ֖וֹ וּ֝לְכֹ֗ל וּ֝מִכֻּלָּ֗ם וּֽבְכָל־ וּֽכְכָל־ וּֽלְכָל־ וּבְכָֽל־ וּבְכָל־ וּבְכֹ֖ל וּבְכֹ֛ל וּבְכֹ֥ל וּבְכֹ֧ל וּבְכֹל֙ וּכְכָל־ וּכְכֹ֖ל וּכְכֹל֩ וּלְכָ֨ל־ וּלְכָל־ וּלְכֹ֖ל וּלְכֹ֛ל וּלְכֹ֣ל ׀ וּלְכֹ֨ל וּלְכֹל֙ וּמִכָּ֨ל־ וּמִכָּל־ וּמִכֹּ֖ל וּמִכֹּ֛ל וּמִכֹּל֙ ובכל ובכל־ והכל וככל וככל־ וכל וכל־ וכלו וכלכם וכלם וכלנו ולכל ולכל־ ומכל ומכל־ ומכלם חַ֖יִל חיל כְּ֠כֹל כְּֽכָל־ כְּכָ֨ל־ כְּכָֽל־ כְּכָל־ כְּכֹ֖ל כְּכֹ֗ל כְּכֹ֛ל כְּכֹ֣ל כְּכֹ֤ל כְּכֹ֥ל כְּכֹ֧ל כְּכֹ֨ל כְּכֹל֙ כְּכֹל֩ כַּכֹּ֥ל כָּ֥ל כָּ֨ל־ כָּֽל־ כָּֿל־ כָּל־ כָֽל־ כָל־ כֹ֑ל כֹ֖ל כֹ֜ל כֹ֣ל כֹ֭ל כֹּ֑ל כֹּ֔ל כֹּ֖ל כֹּ֗ל כֹּ֚ל כֹּ֛ל כֹּ֝֗ל כֹּ֝ל כֹּ֠ל כֹּ֡ל כֹּ֣ל כֹּ֣ל ׀ כֹּ֤ל כֹּ֥ל כֹּ֧ל כֹּ֭ל כֹּֽל׃ כֹּל֙ כֹּל֩ כֹֽל׃ כֹל֙ כֻ֫לְּכֶ֥ם כֻּ֝לּ֗וֹ כֻּ֭לָּם כֻּלְּכֶ֔ם כֻּלְּכֶ֖ם כֻּלְּכֶ֛ם כֻּלְּכֶ֜ם כֻּלְּכֶ֣ם כֻּלְּכֶֽם׃ כֻּלְּכֶם֒ כֻּלֵּ֑ךְ כֻּלֵּ֔ךְ כֻּלָּ֑א כֻּלָּ֑הַם כֻּלָּ֑הּ כֻּלָּ֑ם כֻּלָּ֔הּ כֻּלָּ֔ם כֻּלָּ֔נוּ כֻּלָּ֕נוּ כֻּלָּ֖הּ כֻּלָּ֖ךְ כֻּלָּ֖ם כֻּלָּ֗הּ כֻּלָּ֗ךְ כֻּלָּ֗ם כֻּלָּ֙נוּ֙ כֻּלָּ֛הּ כֻּלָּ֛ם כֻּלָּ֜הּ כֻּלָּ֡ם כֻּלָּ֣ם כֻּלָּ֤ךְ כֻּלָּ֤ם כֻּלָּ֥ם כֻּלָּ֥נוּ כֻּלָּ֪ם כֻּלָּֽהּ׃ כֻּלָּֽם׃ כֻּלָּֽנָה׃ כֻּלָּֽנוּ׃ כֻּלָּם֒ כֻּלָּם֙ כֻּלֹּ֑ה כֻּלֹּ֖ה כֻּלֹּ֗ה כֻּלֹּ֣ה כֻּלֹּ֥ה כֻּלֹּֽה׃ כֻּלֹּה֙ כֻּלּ֔וֹ כֻּלּ֖וֹ כֻּלּ֛וֹ כֻּלּ֥וֹ כֻּלּֽוֹ׃ כֻּלּוֹ֙ כֻלְּכֶ֖ם כֻלְּכֶם֙ כֻלָּ֖הּ כֻלָּ֖ם כֻלָּ֗ם כֻלָּ֛ם כֻלָּ֣ם כֻלָּֽהּ׃ כֻלָּֽנָה׃ כֻלָּֽנוּ׃ כֻלָּם֙ כֻלָּם֩ כֻלּ֨וֹ ׀ כֻלּוֹ֙ כָּלְּהֵ֑ין כֹּ֖ל כוּלָּם֩ כולם ככל ככל־ כל כל־ כל׃ כלא כלה כלה׃ כלהין כלהם כלו כלו׃ כלך כלכם כלכם׃ כלם כלם׃ כלנה׃ כלנו כלנו׃ לְ֝כֻלָּ֗ם לְ֠כֹל לְֽכָל לְֽכָל־ לְכָ֨ל־ לְכָֽל־ לְכָל־ לְכֹ֕ל לְכֹ֖ל לְכֹ֗ל לְכֹ֛ל לְכֹ֣ל לְכֹ֣ל ׀ לְכֹ֤ל לְכֹ֤ל ׀ לְכֹ֥ל לְכֹ֥ל ׀ לְכֹ֧ל לְכֹ֨ל לְכֹל֙ לְכֹל֩ לְכֻלְּכֶ֗ם לְכֻלְּכֶ֣ם לְכֻלָּ֑ם לְכֻלָּ֔ם לְכֻלָּ֔נוּ לְכֻלָּ֖ם לְכֻלָּ֡ם לְכֻלָּ֥ם לְכֻלָּֽהְנָה׃ לְכֻלָּֽם׃ לְכֻלָּֽנוּ׃ לְכֻלָּם֙ לַכֹּ֑ל לַכֹּ֖ל לַכֹּ֗ל לַכֹּֽל׃ לכל לכל־ לכל׃ לכלהנה׃ לכלכם לכלם לכלם׃ לכלנו לכלנו׃ מִ֝כֹּ֗ל מִֽכָּל־ מִכָּ֨ל־ מִכָּֽל־ מִכָּל־ מִכֹּ֔ל מִכֹּ֖ל מִכֹּ֛ל מִכֹּ֞ל מִכֹּ֣ל מִכֹּ֣ל ׀ מִכֹּ֤ל מִכֹּ֥ל מִכֹּ֧ל מִכֹּ֨ל מִכֹּֽל׃ מִכֹּל֙ מִכֹּל֩ מִכֻּלָּ֔ם מִכֻּלָּ֔נוּ מכל מכל־ מכל׃ מכלם מכלנו עֲוֹנֽוֹתֵיהֶם֙ עונותיהם שֶׁכֻּלָּם֙ שכלם ‘ă·wō·nō·w·ṯê·hem ‘ăwōnōwṯêhem avonoteiHem bak·kōl ḇak·kōl bakKol bakkōl ḇakkōl bə·ḵāl ḇə·ḵāl- bə·ḵōl bə·ḵul·lām beChol bechulLam bəḵāl ḇəḵāl- bəḵōl bəḵullām Chayil chol chulLah chulLam chulLanah chulLanu chulleChem chulLo hă·ḵōl hă·yā·ḵō·wl ḥa·yil haChol hak·kōl hakKol hakkōl hăḵōl hayaChol hăyāḵōwl ḥayil hê’āḵōl hê·’ā·ḵōl heaChol kak·kōl kakKol kakkōl kal kāl ḵāl kāl- kāl·lə·hên kalleHein kālləhên kaloShi kə·ḵāl- kə·ḵōl kechal Kechol kəḵāl- kəḵōl kla klā- kol kōl ḵōl kul·lā kul·lā·ham kul·lā·nāh ḵul·lā·nāh kul·lā·nū ḵul·lā·nū kul·lāh ḵul·lāh kul·lāḵ kul·lām ḵul·lām ḵūl·lām kul·lə·ḵem ḵul·lə·ḵem kul·lêḵ kul·lōh kul·lōw ḵul·lōw kulLa kullā kulLach kulLah kullāh ḵullāh kulLaham kullāham kullāḵ kulLam kullām ḵullām ḵūllām kulLanah kullānāh ḵullānāh kulLanu kullānū ḵullānū kulLech kulleChem kullêḵ kulləḵem ḵulləḵem kulLo kulLoh kullōh Kullom kullōw ḵullōw lak·kōl lakKol lakkōl lə·ḵāl lə·ḵōl lə·ḵul·lā·hə·nāh lə·ḵul·lā·nū lə·ḵul·lām lə·ḵul·lə·ḵem lechol lechulLahenah lechulLam lechulLanu lechulleChem ləḵāl ləḵōl ləḵullāhənāh ləḵullām ləḵullānū ləḵulləḵem mik·kāl mik·kōl mik·kul·lā·nū mik·kul·lām mikkāl mikkol mikkōl mikkulLam mikkullām mikkulLanu mikkullānū miKol šek·kul·lām šekkullām shekkulLam ū·ḇə·ḵāl ū·ḇə·ḵōl ū·ḵə·ḵāl- ū·ḵə·ḵōl ū·lə·ḵāl- ū·lə·ḵōl ū·mik·kāl- ū·mik·kōl ū·mik·kul·lām ūḇəḵāl ūḇəḵōl uchechol ūḵəḵāl- ūḵəḵōl uleChal ulechol ūləḵāl- ūləḵōl umikKal ūmikkāl- umikKol ūmikkōl umikkulLam ūmikkullām uveChol vakKol vechal vechol vechulLam vechulLanu vechulleChem vechulLo Vechullom vehakKol wə·hak·kōl wə·ḵāl wə·ḵōl wə·ḵul·lā·nū wə·ḵul·lām wə·ḵul·lə·ḵem wə·ḵul·lōw wəhakkōl wəḵāl wəḵōl wəḵullām wəḵullānū wəḵulləḵem wəḵullōw
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
3604
Top of Page
Top of Page