5048. τελειόω (teleioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5048. τελειόω (teleioó) — 23 Occurrences

Luke 2:43 V-APA-GMP
GRK: καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας
NAS: and as they were returning, after spending the full number of days,
KJV: And when they had fulfilled the days,
INT: and having completed the days

Luke 13:32 V-PIM/P-1S
GRK: τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι
NAS: and the third [day] I reach My goal.'
KJV: the third [day] I shall be perfected.
INT: the third [day] I am perfected

John 4:34 V-ASA-1S
GRK: με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ
NAS: of Him who sent Me and to accomplish His work.
KJV: me, and to finish his work.
INT: me and should finish of him the

John 5:36 V-ASA-1S
GRK: πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά αὐτὰ
NAS: has given Me to accomplish-- the very
KJV: me to finish, the same works
INT: Father that I should complete them same

John 17:4 V-APA-NMS
GRK: τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς
NAS: You on the earth, having accomplished the work
KJV: the earth: I have finished the work
INT: the work having completed which you have given

John 17:23 V-RPM/P-NMP
GRK: ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν
NAS: I in them and You in Me, that they may be perfected in unity,
KJV: that they may be made perfect in one;
INT: that they might be perfected in unity

John 19:28 V-ASP-3S
GRK: τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ
NAS: been accomplished, to fulfill the Scripture,
KJV: the scripture might be fulfilled, saith,
INT: have been finished that might be fulfilled the Scripture

Acts 20:24 V-ASA-1S
GRK: ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον
NAS: so that I may finish my course
KJV: so that I might finish my
INT: to myself so as to finish the course

Philippians 3:12 V-RIM/P-1S
GRK: ἢ ἤδη τετελείωμαι διώκω δὲ
NAS: have already become perfect, but I press
KJV: were already perfect: but
INT: or already have been perfected I am pursuing moreover

Hebrews 2:10 V-ANA
GRK: διὰ παθημάτων τελειῶσαι
NAS: to glory, to perfect the author
KJV: salvation perfect through
INT: through sufferings to make perfect

Hebrews 5:9 V-APP-NMS
GRK: καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν
NAS: And having been made perfect, He became
KJV: And being made perfect, he became
INT: and having been perfected became to all

Hebrews 7:19 V-AIA-3S
GRK: οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος
NAS: (for the Law made nothing perfect),
KJV: nothing perfect, but
INT: nothing indeed perfected the law

Hebrews 7:28 V-RPM/P-AMS
GRK: τὸν αἰῶνα τετελειωμένον
NAS: [appoints] a Son, made perfect forever.
KJV: [maketh] the Son, who is consecrated for
INT: the age has perfected

Hebrews 9:9 V-ANA
GRK: κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα
NAS: which cannot make the worshiper
KJV: him that did the service perfect, as pertaining to
INT: as to conscience to perfect him who serves

Hebrews 10:1 V-ANA
GRK: τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι
NAS: year by year, make perfect those
KJV: make the comers thereunto perfect.
INT: those who approach to perfect

Hebrews 10:14 V-RIA-3S
GRK: γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ
NAS: offering He has perfected for all time
KJV: offering he hath perfected for
INT: indeed offering he has perfected for

Hebrews 11:40 V-ASP-3P
GRK: χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν
NAS: that apart from us they would not be made perfect.
KJV: should not be made perfect.
INT: apart from us they should be made perfect

Hebrews 12:23 V-RPM/P-GMP
GRK: πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων
NAS: of [the] righteous made perfect,
KJV: of just men made perfect,
INT: to [the] spirits of [the] righteous [who] have been perfected

James 2:22 V-AIP-3S
GRK: ἡ πίστις ἐτελειώθη
NAS: of the works, faith was perfected;
KJV: was faith made perfect?
INT: the faith was perfected

1 John 2:5 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ τετελείωται Ἐν τούτῳ
NAS: has truly been perfected. By this
KJV: of God perfected: hereby
INT: of God has been perfected By this

1 John 4:12 V-RPM/P-NFS
GRK: ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἡμῖν
NAS: in us, and His love is perfected in us.
KJV: love is perfected in us.
INT: love of him perfected in us

1 John 4:17 V-RIM/P-3S
GRK: Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη
NAS: love is perfected with us, so that we may have
KJV: love made perfect, that
INT: In this has been perfected love

1 John 4:18 V-RIM/P-3S
GRK: φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ
NAS: and the one who fears is not perfected in love.
KJV: is not made perfect in love.
INT: fears not has been made perfect in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page