3598. ὁδός (hodos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3598. ὁδός (hodos) — 101 Occurrences

Matthew 2:12 N-GFS
GRK: δι' ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς
NAS: for their own country by another way.
KJV: country another way.
INT: by another route they withdrew into

Matthew 3:3 N-AFS
GRK: Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας
NAS: MAKE READY THE WAY OF THE LORD,
KJV: Prepare ye the way of the Lord,
INT: Prepare the way of [the] Lord straight

Matthew 4:15 N-AFS
GRK: γῆ Νεφθαλίμ ὁδὸν θαλάσσης πέραν
NAS: OF NAPHTALI, BY THE WAY OF THE SEA,
KJV: of Nephthalim, [by] the way of the sea,
INT: land of Naphtali way of [the] sea beyond

Matthew 5:25 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ μή ποτέ
NAS: while you are with him on the way, so
KJV: thou art in the way with him;
INT: on the way lest ever

Matthew 7:13 N-NFS
GRK: εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα
NAS: is wide and the way is broad
KJV: broad [is] the way, that leadeth
INT: broad the way which leads

Matthew 7:14 N-NFS
GRK: τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα
NAS: is small and the way is narrow
KJV: and narrow [is] the way, which leadeth
INT: narrow the way that leads

Matthew 8:28 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης
NAS: could pass by that way.
KJV: by that way.
INT: by the way that

Matthew 10:5 N-AFS
GRK: λέγων Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ
NAS: them: Do not go in [the] way of [the] Gentiles,
KJV: not into the way of the Gentiles, and
INT: saying Into [the] way of the Gentiles not

Matthew 10:10 N-AFS
GRK: πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο
NAS: or a bag for [your] journey, or even
KJV: scrip for [your] journey, neither two
INT: provision-bag for [the] way nor two

Matthew 11:10 N-AFS
GRK: κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν
NAS: WILL PREPARE YOUR WAY BEFORE
KJV: shall prepare thy way before thee.
INT: will prepare the way of you before

Matthew 13:4 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν καὶ ἐλθόντα
NAS: beside the road, and the birds
KJV: by the way side, and
INT: along the road and having come

Matthew 13:19 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς
NAS: beside the road.
KJV: by the way side.
INT: on the path having been sown

Matthew 15:32 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ
NAS: for they might faint on the way.
KJV: they faint in the way.
INT: on the way

Matthew 20:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς
NAS: [disciples] aside by themselves, and on the way He said
KJV: apart in the way, and said
INT: on the way said to them

Matthew 20:30 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν ἀκούσαντες ὅτι
NAS: sitting by the road, hearing
KJV: sitting by the way side,
INT: beside the road having heard that

Matthew 21:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ ἄλλοι δὲ
NAS: their coats in the road, and others
KJV: garments in the way; others cut down
INT: on the road others moreover

Matthew 21:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ
NAS: and spreading them in the road.
KJV: strawed [them] in the way.
INT: on the road

Matthew 21:19 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ'
NAS: tree by the road, He came
KJV: fig tree in the way, he came to
INT: along the road he came to

Matthew 21:32 N-DFS
GRK: ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης καὶ
NAS: came to you in the way of righteousness
KJV: you in the way of righteousness, and
INT: you in [the] way of righteousness and

Matthew 22:9 N-GFP
GRK: διεξόδους τῶν ὁδῶν καὶ ὅσους
NAS: to the main highways, and as many
INT: thoroughfares of the highways and as many as

Matthew 22:10 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας
NAS: went out into the streets and gathered together
KJV: into the highways, and gathered together
INT: into the highways brought together all

Matthew 22:16 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
NAS: and teach the way of God
KJV: and teachest the way of God in
INT: and the way of God

Mark 1:2 N-AFS
GRK: κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
NAS: OF YOU, WHO WILL PREPARE YOUR WAY;
KJV: shall prepare thy way before thee.
INT: will prepare the way of you

Mark 1:3 N-AFS
GRK: Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας
NAS: MAKE READY THE WAY OF THE LORD,
KJV: Prepare ye the way of the Lord,
INT: Prepare the way of [the] Lord straight

Mark 2:23 N-AFS
GRK: αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες
NAS: to make their way along while picking
KJV: began, as they went, to pluck
INT: of him began [their] way to make plucking

Mark 4:4 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν καὶ ἦλθεν
NAS: beside the road, and the birds
KJV: fell by the way side, and the fowls
INT: along the road and came

Mark 4:15 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται
NAS: are beside the road where
KJV: by the way side, where
INT: along the road where is sown

Mark 6:8 N-AFS
GRK: αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ
NAS: nothing for [their] journey, except
KJV: for [their] journey, save
INT: they should take for [the] journey if not

Mark 8:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ καί τινες
NAS: they will faint on the way; and some
KJV: they will faint by the way: for divers
INT: on the way For some

Mark 8:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς
NAS: Philippi; and on the way He questioned
KJV: and by the way he asked his
INT: on the way he was questioning the

Mark 9:33 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε
NAS: were you discussing on the way?
KJV: yourselves by the way?
INT: on the way were you discussing

Mark 9:34 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ τίς μείζων
NAS: But they kept silent, for on the way they had discussed
KJV: for by the way they had disputed among
INT: along the road who [was] greatest

Mark 10:17 N-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς
NAS: As He was setting out on a journey, a man
INT: of him on [the] journey having run up one

Mark 10:32 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς
NAS: They were on the road going
KJV: they were in the way going up to
INT: on the way going up to

Mark 10:46 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν
NAS: of Timaeus, was sitting by the road.
KJV: sat by the highway side begging.
INT: beside the road

Mark 10:52 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ
NAS: and [began] following Him on the road.
KJV: Jesus in the way.
INT: on the way

Mark 11:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ὁδόν ἄλλοι δὲ
NAS: their coats in the road, and others
KJV: garments in the way: and others
INT: on the road others moreover

Mark 12:14 N-AFS
GRK: ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
NAS: but teach the way of God
KJV: but teachest the way of God in
INT: truth the way of God

Luke 1:76 N-AFP
GRK: Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ
NAS: THE LORD TO PREPARE HIS WAYS;
KJV: to prepare his ways;
INT: the Lord to prepare ways of him

Luke 1:79 N-AFS
GRK: ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης
NAS: our feet into the way of peace.
KJV: feet into the way of peace.
INT: of us into [the] way of peace

Luke 2:44 N-AFS
GRK: ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν
NAS: a day's journey; and they [began] looking
KJV: went a day's journey; and they sought
INT: they went a day's journey and sought

Luke 3:4 N-AFS
GRK: Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας
NAS: MAKE READY THE WAY OF THE LORD,
KJV: Prepare ye the way of the Lord,
INT: Prepare the way of [the] Lord straight

Luke 3:5 N-AFP
GRK: τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας
NAS: STRAIGHT, AND THE ROUGH ROADS SMOOTH;
KJV: the rough ways [shall be] made
INT: rough into ways smooth

Luke 7:27 N-AFS
GRK: κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν
NAS: WILL PREPARE YOUR WAY BEFORE
KJV: shall prepare thy way before thee.
INT: will prepare the way of you before

Luke 8:5 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν καὶ κατεπατήθη
NAS: beside the road, and it was trampled under foot
KJV: by the way side; and
INT: along the road and it was trampled upon

Luke 8:12 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ
NAS: beside the road are those
KJV: by the way side are
INT: along the road are the [ones]

Luke 9:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ὁδόν μήτε ῥάβδον
NAS: nothing for [your] journey, neither
KJV: for [your] journey, neither
INT: for the way neither clubs

Luke 9:57 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις
NAS: along the road, someone
KJV: went in the way, a certain [man] said
INT: along the road said someone

Luke 10:4 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε
NAS: and greet no one on the way.
KJV: no man by the way.
INT: on the road greet

Luke 10:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ καὶ
NAS: was going down on that road, and when he saw
KJV: priest that way: and when he saw
INT: on the road that and

Luke 11:6 N-GFS
GRK: παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με
NAS: has come to me from a journey, and I have
KJV: of mine in his journey is come to
INT: is come off a journey to me

Luke 12:58 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν
NAS: the magistrate, on [your] way [there] make
KJV: [as thou art] in the way, give
INT: in the way give earnestness

Luke 14:23 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς
NAS: Go out into the highways and along the hedges,
KJV: Go out into the highways and hedges,
INT: into the highways and hedges

Luke 18:35 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν
NAS: was sitting by the road begging.
KJV: sat by the way side begging:
INT: beside the road begging

Luke 19:36 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ
NAS: their coats on the road.
KJV: clothes in the way.
INT: on the road

Luke 20:21 N-AFS
GRK: ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
NAS: to any, but teach the way of God
KJV: teachest the way of God
INT: truth the way of God

Luke 24:32 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ ὡς διήνοιγεν
NAS: He was speaking to us on the road, while
KJV: with us by the way, and while
INT: on the road as he was opening

Luke 24:35 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς
NAS: their experiences on the road and how
KJV: what things [were done] in the way, and
INT: on the road and how

John 1:23 N-AFS
GRK: Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου καθὼς
NAS: MAKE STRAIGHT THE WAY OF THE LORD,'
KJV: Make straight the way of the Lord,
INT: Make straight the way of [the] Lord as

John 14:4 N-AFS
GRK: οἴδατε τὴν ὁδόν
NAS: And you know the way where
KJV: ye know, and the way ye know.
INT: you know the way

John 14:5 N-AFS
GRK: δυνάμεθα τὴν ὁδόν εἰδέναι
NAS: how do we know the way?
KJV: can we know the way?
INT: can we the way know

John 14:6 N-NFS
GRK: εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ
NAS: to him, I am the way, and the truth,
KJV: I am the way, the truth,
INT: am the way and the

Acts 1:12 N-AFS
GRK: σαββάτου ἔχον ὁδόν
NAS: a Sabbath day's journey away.
INT: a sabbath's having journey

Acts 2:28 N-AFP
GRK: ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς πληρώσεις
NAS: YOU HAVE MADE KNOWN TO ME THE WAYS OF LIFE;
KJV: to me the ways of life;
INT: You did make known to me paths of life you will fill

Acts 8:26 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν
NAS: south to the road that descends
KJV: unto the way that goeth down
INT: unto the road which goes down

Acts 8:36 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ὁδόν ἦλθον ἐπί
NAS: along the road they came
KJV: on [their] way, they came
INT: along the road they came upon

Acts 8:39 N-AFS
GRK: γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων
NAS: him, but went on his way rejoicing.
KJV: he went on his way rejoicing.
INT: indeed the way of him rejoicing

Acts 9:2 N-GFS
GRK: εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας
NAS: any belonging to the Way, both men
KJV: any of this way, whether
INT: he found of the way being men

Acts 9:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου
NAS: who appeared to you on the road by which
KJV: unto thee in the way as thou camest,
INT: on the road in which you came

Acts 9:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν
NAS: the Lord on the road, and that He had talked
KJV: the Lord in the way, and that
INT: on the road he saw the

Acts 13:10 N-AFP
GRK: διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου
NAS: the straight ways of the Lord?
KJV: to pervert the right ways of the Lord?
INT: perverting the ways the of Lord

Acts 14:16 N-DFP
GRK: πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
NAS: the nations to go their own ways;
KJV: to walk in their own ways.
INT: to go the ways of them

Acts 16:17 N-AFS
GRK: καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας
NAS: are proclaiming to you the way of salvation.
KJV: shew unto us the way of salvation.
INT: proclaim to you [the] way of salvation

Acts 18:25 N-AFS
GRK: κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου
NAS: instructed in the way of the Lord;
KJV: instructed in the way of the Lord;
INT: instructed in the way of the Lord

Acts 18:26 N-AFS
GRK: ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
NAS: and explained to him the way of God
KJV: unto him the way of God
INT: expounded the way of God

Acts 19:9 N-AFS
GRK: κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ
NAS: speaking evil of the Way before
KJV: but spake evil of that way before
INT: speaking evil of the way before the

Acts 19:23 N-GFS
GRK: περὶ τῆς ὁδοῦ
NAS: disturbance concerning the Way.
KJV: stir about that way.
INT: about the Way

Acts 22:4 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι
NAS: this Way to the death,
KJV: persecuted this way unto the death,
INT: this Way persecuted as far as

Acts 24:14 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν
NAS: to you, that according to the Way which
KJV: that after the way which they call
INT: of the Way which they call

Acts 24:22 N-GFS
GRK: περὶ τῆς ὁδοῦ εἴπας Ὅταν
NAS: about the Way, put them off,
KJV: of [that] way, he deferred
INT: concerning the Way having said When

Acts 25:3 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ὁδόν
NAS: an ambush to kill him on the way).
KJV: wait in the way to kill him.
INT: on the way

Acts 26:13 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον βασιλεῦ
NAS: I saw on the way a light
KJV: I saw in the way a light from heaven,
INT: on the road I saw O king

Romans 3:16 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
NAS: AND MISERY ARE IN THEIR PATHS,
KJV: [are] in their ways:
INT: [are] in the ways of them

Romans 3:17 N-AFS
GRK: καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ
NAS: AND THE PATH OF PEACE
KJV: And the way of peace have
INT: and [the] way of peace not

Romans 11:33 N-NFP
GRK: ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ
NAS: and unfathomable His ways!
KJV: and his ways past finding out!
INT: untraceable the ways of him

1 Corinthians 4:17 N-AFP
GRK: ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς
NAS: and he will remind you of my ways which are in Christ,
KJV: of my ways which
INT: will remind of the ways of me that [are]

1 Corinthians 12:31 N-AFS
GRK: καθ' ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι
NAS: you a still more excellent way.
KJV: a more excellent way.
INT: by more surpassing a way to you I show

1 Thessalonians 3:11 N-AFS
GRK: κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς
NAS: our Lord direct our way to you;
KJV: direct our way unto you.
INT: may direct the way of us to

Hebrews 3:10 N-AFP
GRK: ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου
NAS: AND THEY DID NOT KNOW MY WAYS';
KJV: known my ways.
INT: did know the ways of me

Hebrews 9:8 N-AFS
GRK: τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς
NAS: this, that the way into the holy place
KJV: signifying, that the way into the holiest of all
INT: of the holy places way still the

Hebrews 10:20 N-AFS
GRK: ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ
NAS: and living way which
KJV: living way, which
INT: he dedicated for us a way newly made and

James 1:8 N-DFP
GRK: πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ
NAS: unstable in all his ways.
KJV: all his ways.
INT: all the ways of him

James 2:25 N-DFS
GRK: καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα
KJV: had sent [them] out another way?
INT: and by another way having put [them] forth

James 5:20 N-GFS
GRK: ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει
NAS: from the error of his way will save
KJV: the error of his way shall save a soul
INT: from [the] error of the way of him will save

2 Peter 2:2 N-NFS
GRK: οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας
NAS: and because of them the way of the truth
KJV: whom the way of truth
INT: whom the way of the truth

2 Peter 2:15 N-AFS
GRK: καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες
NAS: the right way, they have gone astray,
KJV: the right way, and are gone astray,
INT: having left [the] straight way they went astray having followed

2 Peter 2:15 N-DFS
GRK: ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ
NAS: having followed the way of Balaam,
KJV: following the way of Balaam
INT: having followed in the way of Balaam

2 Peter 2:21 N-AFS
GRK: ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης
NAS: for them not to have known the way of righteousness,
KJV: to have known the way of righteousness,
INT: to have known the way of righteousness

Jude 1:11 N-DFS
GRK: ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Καὶν
NAS: to them! For they have gone the way of Cain,
KJV: they have gone in the way of Cain,
INT: because in the way of Cain

Revelation 15:3 N-NFP
GRK: ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου ὁ
NAS: and TRUE are Your ways, King
KJV: [are] thy ways, thou King
INT: true [are] the ways of you the

Revelation 16:12 N-NFS
GRK: ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων
NAS: up, so that the way would be prepared
KJV: that the way of the kings
INT: might be prepared the way of the kings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page