3458. μύλος (mulos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3458. μύλος (mulos) — 5 Occurrences

Matthew 18:6 N-NMS
GRK: ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ
NAS: for him to have a heavy millstone hung
KJV: that a millstone were hanged
INT: that should be hung a millstone heavy upon

Matthew 24:41 N-DMS
GRK: ἐν τῷ μύλῳ μία παραλαμβάνεται
NAS: women [will be] grinding at the mill; one
INT: at the mill one is taken

Mark 9:42 N-NMS
GRK: εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ
NAS: with a heavy millstone hung
INT: if is put a millstone heavy about

Revelation 18:21 Adj-AMS
GRK: λίθον ὡς μύλινον μέγαν καὶ
KJV: like a great millstone, and cast
INT: a stone as a millstone great and

Revelation 18:22 N-GMS
GRK: καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ
NAS: and the sound of a mill will not be heard
KJV: the sound of a millstone shall be heard
INT: and sound of millstone no not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page