2662. καταπατέω (katapateó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2662. καταπατέω (katapateó) — 5 Occurrences

Matthew 5:13 V-PNM/P
GRK: βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν
NAS: to be thrown out and trampled under foot by men.
KJV: and to be trodden under foot of
INT: having been cast out to be trampled upon by

Matthew 7:6 V-FIA-3P
GRK: μή ποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν
NAS: or they will trample them under their feet,
KJV: swine, lest they trample them under
INT: not lest they should trample upon them with

Luke 8:5 V-AIP-3S
GRK: ὁδόν καὶ κατεπατήθη καὶ τὰ
NAS: the road, and it was trampled under foot and the birds
KJV: and it was trodden down, and
INT: road and it was trampled upon and the

Luke 12:1 V-PNA
GRK: ὄχλου ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους ἤρξατο
NAS: had gathered together that they were stepping on one another,
KJV: insomuch that they trode one upon another,
INT: crowd so as to trample upon one another he began

Hebrews 10:29 V-APA-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ
NAS: he will deserve who has trampled under foot the Son
KJV: who hath trodden under foot the Son
INT: of God having trampled upon and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page