1760. ἐνθυμέομαι (enthumeomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1760. ἐνθυμέομαι (enthumeomai) — 3 Occurrences

Matthew 1:20 V-APP-GMS
GRK: δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος
NAS: But when he had considered this,
KJV: while he thought on these things,
INT: moreover of him having pondered behold an angel

Matthew 9:4 V-PIM/P-2P
GRK: Ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν
NAS: Why are you thinking evil
KJV: said, Wherefore think ye evil
INT: so that why think you evil in

Acts 10:19 V-PPM/P-GMS
GRK: δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ
KJV: While Peter thought on the vision,
INT: and Peter was thinking over the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page