1727. ἐναντίος (enantios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1727. ἐναντίος (enantios) — 8 Occurrences

Matthew 14:24 Adj-NMS
GRK: ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος
NAS: for the wind was contrary.
KJV: the wind was contrary.
INT: was for contrary [was] the wind

Mark 6:48 Adj-NMS
GRK: ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς περὶ
NAS: for the wind was against them, at about
KJV: the wind was contrary unto them: and
INT: the wind contrary to them about

Mark 15:39 Adj-GFS
GRK: παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι
NAS: who was standing right in front of Him, saw
KJV: stood over against him, saw
INT: stood by from opposite of him that

Acts 26:9 Adj-ANP
GRK: δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι
NAS: many things hostile to the name
KJV: to do many things contrary to the name
INT: I ought many things contrary to do

Acts 27:4 Adj-AMP
GRK: ἀνέμους εἶναι ἐναντίους
NAS: because the winds were contrary.
KJV: the winds were contrary.
INT: winds were contrary

Acts 28:17 Adj-ANS
GRK: ἀδελφοί οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ
NAS: nothing against our people
KJV: nothing against the people,
INT: brothers nothing against having done the

1 Thessalonians 2:15 Adj-GMP
GRK: πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων
NAS: to God, but hostile to all
KJV: God, and are contrary to all men:
INT: all to men [are] contrary

Titus 2:8 Adj-GFS
GRK: ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν
NAS: so that the opponent will be put to shame,
KJV: he that is of the contrary part may be ashamed,
INT: he who is of the contrary might be ashamed nothing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page