1377. διώκω (diókó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1377. διώκω (diókó) — 45 Occurrences

Matthew 5:10 V-RPM/P-NMP
GRK: μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης
NAS: are those who have been persecuted for the sake
KJV: Blessed [are] they which are persecuted for
INT: Blessed they who have been persecuted on account of righteousness

Matthew 5:11 V-ASA-3P
GRK: ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν
NAS: [people] insult you and persecute you, and falsely
KJV: and persecute [you], and
INT: you and shall persecute [you] and shall say

Matthew 5:12 V-AIA-3P
GRK: οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας
NAS: for in the same way they persecuted the prophets
KJV: so persecuted they the prophets
INT: thus indeed they persecuted the prophets

Matthew 5:44 V-PPA-GMP
GRK: ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς εὐλογειτε
NAS: and pray for those who persecute you,
KJV: you, and persecute you;
INT: for those who persecute you bless

Matthew 10:23 V-PSA-3P
GRK: ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν
NAS: But whenever they persecute you in one
KJV: But when they persecute you in
INT: whenever moreover they persecute you in

Matthew 23:34 V-FIA-2P
GRK: ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως
NAS: in your synagogues, and persecute from city
KJV: and persecute [them] from
INT: of you and will persecute from town

Luke 11:49 V-FIA-3P
GRK: ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν
NAS: and [some] of them they will kill and [some] they will persecute,
INT: they will kill and persecute

Luke 17:23 V-ASA-2P
GRK: ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε
NAS: Do not go away, and do not run after [them].
KJV: after [them], nor follow [them].
INT: go forth nor follow

Luke 21:12 V-FIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ διώξουσιν παραδιδόντες εἰς
NAS: their hands on you and will persecute you, delivering
KJV: and persecute [you], delivering
INT: of them and will persecute [you] delivering [you] to

John 5:16 V-IIA-3P
GRK: διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: the Jews were persecuting Jesus,
KJV: did the Jews persecute Jesus, and
INT: because of this persecuted the Jews

John 15:20 V-AIA-3P
GRK: εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς
NAS: If they persecuted Me, they will also
KJV: If they have persecuted me,
INT: If me they persecuted also you

John 15:20 V-FIA-3P
GRK: καὶ ὑμᾶς διώξουσιν εἰ τὸν
NAS: Me, they will also persecute you; if
KJV: they will also persecute you; if
INT: also you they will persecute if the

Acts 7:52 V-AIA-3P
GRK: προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες
NAS: did your fathers not persecute? They killed
KJV: fathers persecuted? and
INT: prophets not did persecute the fathers

Acts 9:4 V-PIA-2S
GRK: τί με διώκεις
NAS: Saul, why are you persecuting Me?
KJV: Saul, why persecutest thou me?
INT: why me do you persecute

Acts 9:5 V-PIA-2S
GRK: ὃν σὺ διώκεις σκληρόν σοι
NAS: Jesus whom you are persecuting,
KJV: thou persecutest: [it is] hard
INT: whom you persecute [It is] hard for you

Acts 22:4 V-AIA-1S
GRK: τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου
NAS: I persecuted this Way
KJV: And I persecuted this way
INT: Way persecuted as far as death

Acts 22:7 V-PIA-2S
GRK: τί με διώκεις
NAS: Saul, why are you persecuting Me?'
KJV: Saul, why persecutest thou me?
INT: why me persecute you

Acts 22:8 V-PIA-2S
GRK: ὃν σὺ διώκεις
NAS: whom you are persecuting.'
KJV: whom thou persecutest.
INT: whom you persecute

Acts 26:11 V-IIA-1S
GRK: ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ
NAS: enraged at them, I kept pursuing them even
KJV: them, I persecuted [them] even
INT: being furious against them I persecuted [them] as far as even

Acts 26:14 V-PIA-2S
GRK: τί με διώκεις σκληρόν σοι
NAS: why are you persecuting Me? It is hard
KJV: why persecutest thou me?
INT: why me persecute you [it is] hard for you

Acts 26:15 V-PIA-2S
GRK: ὃν σὺ διώκεις
NAS: Jesus whom you are persecuting.
KJV: whom thou persecutest.
INT: whom you persecute

Romans 9:30 V-PPA-NNP
GRK: τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν
NAS: That Gentiles, who did not pursue righteousness,
KJV: which followed not
INT: who not follow after righteousness attained

Romans 9:31 V-PPA-NMS
GRK: Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης
NAS: but Israel, pursuing a law
KJV: Israel, which followed after the law
INT: Israel however following after a law of righteousness

Romans 12:13 V-PPA-NMP
GRK: τὴν φιλοξενίαν διώκοντες
NAS: of the saints, practicing hospitality.
KJV: of saints; given to hospitality.
INT: hospitality practice

Romans 12:14 V-PPA-AMP
GRK: εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς εὐλογεῖτε
NAS: those who persecute you; bless
KJV: Bless them which persecute you: bless,
INT: Bless those that persecute you bless

Romans 14:19 V-PSA-1P
GRK: τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ
NAS: So then we pursue the things which make for peace
KJV: therefore follow after the things which make for
INT: of peace we should pursue and the things

1 Corinthians 4:12 V-PPM/P-NMP
GRK: λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν διωκόμενοι ἀνεχόμεθα
NAS: we bless; when we are persecuted, we endure;
KJV: we bless; being persecuted, we suffer it:
INT: Railed at we bless persecuted we endure

1 Corinthians 14:1 V-PMA-2P
GRK: Διώκετε τὴν ἀγάπην
NAS: Pursue love, yet
KJV: Follow after charity, and
INT: Pursue love

1 Corinthians 15:9 V-AIA-1S
GRK: ἀπόστολος διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν
NAS: because I persecuted the church
KJV: because I persecuted the church
INT: apostle because I persecuted the church

2 Corinthians 4:9 V-PPM/P-NMP
GRK: διωκόμενοι ἀλλ' οὐκ
NAS: persecuted, but not forsaken;
KJV: Persecuted, but not
INT: persecuted but not

Galatians 1:13 V-IIA-1S
GRK: καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν
NAS: how I used to persecute the church
KJV: measure I persecuted the church
INT: beyond exceeding measure I was persecuting the church

Galatians 1:23 V-PPA-NMS
GRK: ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ
NAS: He who once persecuted us is now
KJV: That he which persecuted us
INT: That he who persecuted us once

Galatians 4:29 V-IIA-3S
GRK: σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ
NAS: to the flesh persecuted him [who was born] according
KJV: the flesh persecuted him [that was born] after
INT: flesh having been born persecuted him [born] according to

Galatians 5:11 V-PIM/P-1S
GRK: τί ἔτι διώκομαι ἄρα κατήργηται
NAS: am I still persecuted? Then
KJV: do I yet suffer persecution? then is
INT: why yet am I persecuted Then has been done away

Galatians 6:12 V-PSM/P-3P
GRK: Ἰησοῦ μὴ διώκωνται
NAS: so that they will not be persecuted for the cross
KJV: lest they should suffer persecution for the cross
INT: Jesus not they might be persecuted

Philippians 3:6 V-PPA-NMS
GRK: κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν
NAS: as to zeal, a persecutor of the church;
KJV: zeal, persecuting the church;
INT: according to zeal persecuting the church

Philippians 3:12 V-PIA-1S
GRK: ἤδη τετελείωμαι διώκω δὲ εἰ
NAS: become perfect, but I press on so
KJV: but I follow after, if
INT: already have been perfected I am pursuing moreover if

Philippians 3:14 V-PIA-1S
GRK: κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ
NAS: I press on toward the goal
KJV: I press toward the mark
INT: toward [the] goal I pursue for the

1 Thessalonians 5:15 V-PMA-2P
GRK: τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς
NAS: but always seek after that which is good
KJV: ever follow that which
INT: the good pursue and toward

1 Timothy 6:11 V-PMA-2S
GRK: ταῦτα φεῦγε δίωκε δὲ δικαιοσύνην
NAS: of God, and pursue righteousness,
KJV: and follow after righteousness,
INT: these things flee pursue moreover righteousness

2 Timothy 2:22 V-PMA-2S
GRK: ἐπιθυμίας φεῦγε δίωκε δὲ δικαιοσύνην
NAS: lusts and pursue righteousness,
KJV: but follow righteousness,
INT: lusts flee pursue moreover righteousness

2 Timothy 3:12 V-FIP-3P
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται
NAS: in Christ Jesus will be persecuted.
KJV: Christ Jesus shall suffer persecution.
INT: Christ Jesus will be persecuted

Hebrews 12:14 V-PMA-2P
GRK: Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων
NAS: Pursue peace with all men,
KJV: Follow peace with
INT: Peace pursue with all

1 Peter 3:11 V-AMA-3S
GRK: εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν
NAS: HE MUST SEEK PEACE AND PURSUE IT.
KJV: peace, and ensue it.
INT: peace and let him pursue it

Revelation 12:13 V-AIA-3S
GRK: τὴν γῆν ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα
NAS: down to the earth, he persecuted the woman
KJV: the earth, he persecuted the woman
INT: the earth he persecuted the woman

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page